Biuro Rachunkowe Żory

Świadczymy usługi księgowe, usługi kadrowo-płacowe oraz inne. By dowiedzieć się więcej sprawdź naszą ofertę lub zadzwoń i zapytaj co możemy dla Ciebie zrobić!

Bezpieczeństwo i zaufanie

Bezpieczeństwo i zaufanie

Biuro rachunkowe z Żor zaprasza do współpracy! Oferujemy szeroki zakres usług oraz atrakcyjne ceny. Jesteśmy bezpiecznym i sprawdzonym partnerem.
Read More
Kompleksowe usługi rachunkowe

Kompleksowe usługi rachunkowe

Świadczymy usługi z zakresu: prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych, kadry i płace, deklaracje VAT, ZUS i wiele więcej. Sprawdź ofertę!
Read More
Umów się na spotkanie!

Umów się na spotkanie!

Umów się telefonicznie na spotkanie w wybranym przez Ciebie terminie. Tel: 504 067 791
Read More
Odwiedź nasze biuro!

Odwiedź nasze biuro!

Ul. Żeromskiego 5 44-240 Żory Godziny otwarcia: Pn. - Pt. 8:00-16:00 Sob. 9:00-13:00
Read More

Nowe terminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Nowe terminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Na posiedzeniu w dniu 26 października 2018 r. Senat uchwalił kolejną nowelizację ustawy o pdof oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje ona zmiany w terminach składania zeznań podatkowych, w konsekwencji czego modyfikuje także obowiązki płatników pdof w zakresie sporządzania i przekazywania informacji i rozliczeń podatkowych.

W wyniku przedmiotowej nowelizacji skróceniu uległ o miesiąc (tj. przesunięty został z końca lutego na koniec stycznia) termin, w jakim podmioty obowiązane do sporządzenia PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R będą je przekazywać urzędowi skarbowemu począwszy od sporządzanych za 2018 r. Co jednak istotne, nie ulegnie zmianie termin ich przesyłania podatnikowi – nadal wyznaczać go będzie koniec lutego roku następującego po roku podatkowym.

Kolejną rewolucyjną zmianą, jaką wprowadza nowelizacja, jest wymóg przesyłania wskazanych informacji i rozliczeń urzędom skarbowym wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy – Ordynacja podatkowa. Jest to zmiana bardzo istotna dla płatników sporządzających omawiane formularze dla nie więcej niż 5 podatników, którzy na zasadach wynikających z ustawy o pdof dotychczas mogli je urzędowi skarbowemu przesyłać w formie papierowej. Wprowadzenie w omawianej ustawie obowiązku przesyłania ich do naczelnika urzędu skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi będzie mogło skutkować koniecznością zakupu podpisu kwalifikowanego.

Nowe zasady składania formularzy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r., co oznacza, że będą obowiązywać już w odniesieniu do rocznych informacji i rozliczeń dokonywanych za 2018 r.

Równie ważne zmiany czekają podatników, jeżeli chodzi o terminy składania rocznych zeznań podatkowych. Począwszy od rozliczenia za 2018 r. roczne zeznania PIT (z wyjątkiem PIT-CFC oraz zeznań składanych przez nierezydentów wyjeżdżających z Polski lub nierezydentów, którzy zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania przekroczyli okres pobytu stanowiący warunek wyłączenia ich dochodów z opodatkowania w Polsce) będą składane w okresie od 15 lutego. Zeznania złożone przed 15 lutego będą traktowane jako złożone 15 lutego. Tzw. ryczałtowcy będą składali PIT-28 do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, natomiast pozostałe zeznania podatkowe będą składane do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

W Dz. U. z 2018 r. pod poz. 1779 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Weszło ono w życie z dniem 15 września 2018 r., ale ma zastosowanie do dochodów uzyskanych i strat poniesionych od 1 stycznia 2018 r.

Nowelizacją tą m.in. dostosowano przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r. poz. 728), zwanego dalej także rozporządzeniem, do obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. przepisów ustawy o PIT.

Zlikwidowanie obowiązku zawiadamiania o prowadzeniu księgi i powierzeniu jej prowadzenia biuru rachunkowemu

Przepisy art. 24a ust. 3a i 3b updof zobowiązujące do zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego:

  • o prowadzeniu w roku podatkowym podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez podatników, w tym będących wspólnikami spółek niemających osobowości prawnej, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej albo w poprzednim roku podatkowym byli opodatkowani na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe, oraz
  • o powierzeniu prowadzenia podatkowej księgi biuru rachunkowemu,

zostały uchylone z dniem 1 stycznia 2018 r. Zatem obowiązek składania wspomnianych zawiadomień został w ustawie o PIT zniesiony. Nadal jednak funkcjonował w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, gdyż nie usunięto z niego § 8 ust. 1 pkt 1 oraz § 10 ust. 2 i 3 stanowiących o konieczności składania omawianych zawiadomień. Dopiero nowelizacja rozporządzenia dostosowująca jego przepisy do przepisów ustawy o PIT uchyliła zawarte w rozporządzeniu regulacje dotyczące składania tych zawiadomień.

W związku z tym, że § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia został uchylony, wprowadzono zmiany o charakterze dostosowawczym. I tak:

  • w § 9 w ust. 2 rozporządzenia wyrazy „wskazanym przez podatnika stosownie do § 8 ust. 1 pkt 1″,
  • w § 32 w ust. 2 rozporządzenia wyrazy „wskazanym stosownie do § 8 ust. 1 pkt 1″,

zastąpiono wyrazami „prowadzenia lub przechowywania księgi przez to biuro”.

W wyniku uchylenia § 33 ust. 2 rozporządzenia także rolnicy, o których mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia, zostali zwolnieni z obowiązku składania zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Likwidacja przepisów dotyczących przedsiębiorców udzielających pożyczek pod zastaw

Uchylono przepisy dotyczące przedsiębiorców udzielających pożyczek pod zastaw, tj. § 6 pkt 2, § 18 ust. 2, § 28 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia, a w załączniku nr 1 do rozporządzenia ust. 1 lit. c. Związane jest to z tym, że podmiot prowadzący działalność jako instytucja pożyczkowa zobowiązany jest do jej wykonywania wyłącznie w formie spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, a co za tym idzie do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nie może on prowadzić podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Wobec uchylenia wspomnianych przepisów konieczne było wprowadzenie zmian dostosowawczych polegających na skreśleniu:

  • w § 29 w ust. 2 rozporządzenia wyrazów „a wartość rzeczy zastawionych – według ich wartości rynkowej”,
  • w ust. 7 Objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia – zdania trzeciego mówiącego o ewidencji przychodów z prowadzenia lombardu w kolumnie 7.

Nowe przesłanki uznania księgi za rzetelną

Katalog przesłanek do uznania księgi za rzetelną został rozszerzony. Uwzględnia on obowiązującą obecnie procedurę kontroli celno-skarbowej, w związku z którą kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia korekty deklaracji po wszczęciu kontroli w terminie 14 dni od wszczęcia tej kontroli. Złożona w tym terminie korekta deklaracji jest skuteczna prawnie. Prowadzona księga jest podstawą sporządzenia deklaracji, w związku z czym ustawodawca uznał skorygowaną w tym trybie księgę za rzetelną. Dał temu wyraz w § 11 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia. Z przepisu tego wynika, że księgę uznaje się za rzetelną również, gdy podatnik uzupełnił zapisy lub dokonał korekty błędnych zapisów w księdze przed rozpoczęciem kontroli przez organ podatkowy lub w terminie, w którym podatnikowi przysługuje uprawnienie do skorygowania deklaracji na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508 ze zm.).

Płatności dokonywane bez pośrednictwa rachunku płatniczego

Do 29 kwietnia 2018 r. dokonywanie płatności pomiędzy przedsiębiorcami regulowała ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.). Została ona jednak uchylona, a wynikające z niej regulacje przeniesiono do ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 ze zm.). W związku z tym zmieniony § 12 ust. 3 pkt 1c lit. b rozporządzenia nie znajduje się już odwołania do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, lecz do płatności dokonanych bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Zniesienie obowiązku informowania urzędu skarbowego o sporządzeniu spisu z natury

W myśl art. 44 ust. 2 i art. 24 ust. 2 updof, jeżeli podatnik na koniec miesiąca sporządza spis z natury, to zaliczkę na podatek obowiązany jest obliczać z uwzględnieniem różnic remanentowych. Przepisy ustawy o PIT nie zobowiązują jednak podatnika do zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze sporządzenia takiego spisu. Inne regulacje w tym zakresie zawierało rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Z jego § 28 ust. 4 wynikało, że podatnicy są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze sporządzenia spisu z natury w innym terminie niż na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zawiadomienie takie powinno być złożone w terminie co najmniej siedmiu dni przed datą sporządzenia tego spisu.

Powołane przepisy nastręczały wątpliwości, czy podatnik, który sporządził na koniec miesiąca spis z natury, ale o jego sporządzeniu nie poinformował urzędu skarbowego, powinien ustalać dochód z uwzględnieniem różnic remanentowych.

Z uzasadnienia projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wynika, że § 28 ust. 4 tego rozporządzenia nakładał jedynie obowiązek informacyjny. Dlatego zniesienie obowiązku zawiadamiania urzędu skarbowego o sporządzeniu spisu z natury m.in. gdy jest on sporządzany na koniec miesiąca, ma na celu usunąć wątpliwości, czy brak takiego zawiadomienia ma wpływ na sposób obliczenia zaliczki na podatek.

Inne zmiany

Zmiany wprowadzono również w treści ust. 18 załącznika nr 1 i ust. 7 załącznika nr 2 do rozporządzenia. Dotyczą one podatników będących przedsiębiorcami żeglugowymi w rozumieniu przepisów ustawy o podatku tonażowym oraz podatników będących przedsiębiorcami okrętowymi w rozumieniu ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. Ze znowelizowanych przepisów wynika, że wspomniani podatnicy prowadzący księgę, wykazują przychody i związane z nimi koszty z działalności opodatkowanej podatkiem tonażowym albo zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji wyłącznie w kolumnie odpowiednio 17 i 7.

Brak numeru PESEL w CEIDG

Przedsiębiorcy, którzy nie mają wpisanego PESEL w CEIDG muszą go uzupełnić do 19 maja 2018 r. Jeśli tego nie zrobią – zostaną automatycznie wykreśleni z ewidencji. Obowiązek uzupełnienia wpisu w CEIDG o numer PESEL wynika z nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przyjętej we wrześniu 2015 r. Dała ona przedsiębiorcom dwa lata (licząc od momentu wejścia w życie) na uzupełnienie danych.

Wykreślenie dotyczy starych wpisów, które do dziś są w systemie, a które pochodzą ze starych ewidencji gminnych i od lat nikt ich nie zmieniał. Wykreślenie ma charakter porządkujący, czyści rejestr z nieaktywnych wpisów, co jest niezbędne dla zachowania roli rejestru i bezpieczeństwa obrotu.

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 r. lub dokonali od tego czasu zmiany w swoim wpisie, posiadają w bazie numer PESEL. System informatyczny CEIDG nie dopuszcza do wprowadzania zmian we wpisie przedsiębiorcy bez numeru PESEL. Zatem jeśli przedsiębiorca od 2012 r. dokonywał zmiany w swoim wpisie w CEIDG, np. rejestrował się, dodawał kod PKD, zmieniał adres, zawieszał działalność – to jego wpis musi zawierać numer PESEL.

Jeśli przedsiębiorca nie zdąży uzupełnić numeru PESEL do 19 maja 2018 r. i wpis zostanie wykreślony -  można wystąpić o przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych.

Sprawozdania finansowe za 2017 r. przekazuje się do urzędu skarbowego nadal w formie papierowej

Jak już wielokrotnie informowaliśmy (m.in. w opracowaniu pt. „Zmiany w zakresie składania sprawozdań finansowych za 2017 r.”, opublikowanym w Biuletynie Informacyjnym nr 11 z 10 kwietnia br.), nasze Wydawnictwo zwróciło się do Ministerstwa Finansów z pytaniem, czy sprawozdania finansowe za 2017 r., w świetle nowelizacji art. 27 ust. 2 ustawy o PDOP, obowiązującej od 1 stycznia 2018 r., należy przekazać do urzędu skarbowego w formie papierowej czy elektronicznej.

W dniu 9 maja 2018 r. MF udzieliło następujących wyjaśnień:

„W myśl obowiązującego od 1.01.2018 r. nowego brzmienia art. 27 ust. 2 ustawy CIT, „podatnicy, a także spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.”

Stosownie do postanowień art. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175), przepisy ustawy o CIT (oraz ustawy o PIT), w brzmieniu nadanym tą ustawą, stosuje się (co do zasady) do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r. Ta zasada ogólna określająca początek obowiązywania nowych regulacji dotyczy w szczególności art. 27 ust. 2 ustawy o CIT.

Ust. 2 art. 4 ww. ustawy nowelizującej, zgodnie z którym „Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2018 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2017 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym…”.

Wynikający z nowego brzmienia omawianego przepisu obowiązek przekazywania sprawozdań finansowych (oraz sprawozdań z badania) za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie dotyczy sprawozdań finansowych składanych od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r. za lata obrotowe kończące się przed 1 stycznia 2018 r. Do składania tych sprawozdań mają bowiem zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Ponadto, zgodnie z przytoczonym art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej, przepisy dotychczasowe znajdą zastosowanie również do przekazywania sprawozdań dotyczących roku podatkowego zakończonego już po 1 stycznia 2018 r., jeżeli rozpoczął się on przed tą datą (czyli jeszcze w 2017 r. lub 2016 r.).

Obowiązek wynikający z art. 27 ust. 2 w nowym brzmieniu (od 1 stycznia 2018 r.) znajdzie zatem wyłącznie zastosowanie do „niestandardowego” roku podatkowego rozpoczętego po dniu 31 grudnia 2017 r., a zakończonego przed wejściem w życie regulacji art. 27 ust. 2 ustawy o CIT, wynikającej z ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. pod poz. 398). Ta ostatnia ustawa przewiduje, iż – od dnia 1 października 2018 r. – sprawozdania finansowe (w tym skonsolidowane) wszystkich jednostek prowadzących księgi rachunkowe będą sporządzane w postaci elektronicznej oraz opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości – przyp. red.). Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS sporządzać będą sprawozdania finansowe (w tym skonsolidowane) w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych

Dokumenty za rok obrotowy, jakie należy złożyć w KRS

Dokumenty za rok obrotowy, jakie należy złożyć w Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości to:

  • roczne sprawozdanie finansowe (wszystkie jego elementy),
  • sprawozdanie z badania (jeśli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu),
  • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,
  • sprawozdanie z działalności – dotyczy jednostek określonych w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości (o ile jednostki te nie korzystają z uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro lub małych w tym względzie).