Biuro Rachunkowe Żory Aktualności page 3

JPK, gdy podatnik nie prowadzi ewidencji magazynowej – odpowiedź MF

Podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, mają obowiązek przekazywania – na żądanie organu podatkowego – całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w formie JPK (art. 193a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa). Obowiązek ten od 1 lipca 2016 r. dotyczy dużych przedsiębiorców, a od 1 lipca 2018 r. obejmie pozostałych przedsiębiorców.

Struktury JPK obejmują m.in. strukturę dla wyciągu bankowego (JPK_WB) i dla magazynu (JPK_MAG).

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) nie mają jednak obowiązku prowadzenia ewidencji wpłat i wypłat dokonywanych za pośrednictwem rachunku bankowego. Nie muszą też prowadzić ewidencji magazynowej. Również podatnicy prowadzący księgi rachunkowe, w ramach dozwolonych uproszczeń, nie prowadzą niekiedy ewidencji magazynowej (zakup towarów handlowych/materiałów księgują bezpośrednio w koszty, dokonując odpowiedniej korekty na koniec okresu rozliczeniowego).

W związku z powyższym powstało pytanie, czy podatnicy nieprowadzący ewidencji magazynowej/nieksięgujący wyciągów bankowych są (będą) zobowiązani do przekazywania – na żądanie organu podatkowego – struktury JPK_MAG i JPK_WB.

Z takim pytaniem wystąpiono do Ministerstwa Finansów. W odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy w dniu 29 września br., MF wyjaśniło:

„Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów nie będą zobowiązani do przekazywania – na żądanie organu podatkowego – struktur JPK_WB i JPK_MAG.

Również podatnicy prowadzący księgi rachunkowe, którzy w ramach dozwolonych uproszczeń nie prowadzą ewidencji magazynowej (nie wytwarzają dowodów magazynowych), nie będą zobowiązani do przekazywania – na żądanie organu podatkowego – struktury JPK_MAG

Szykują się zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym

Resorty Rozwoju i Finansów zmiany dotyczące ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym zawarły w projektach dwóch nowelizacji.

Pierwszy z nich (druk sejmowy nr 1878) przewiduje stosowanie począwszy od 1 stycznia 2018 r. do przychodów z tzw. prywatnego najmu dwóch stawek ryczałtu. Jeżeli przychody danej osoby, która zdecydowała się przychody z najmu prywatnego opodatkowywać w tej formie, nie przekroczą kwoty 100.000 zł, to miałaby ona opłacać ryczałt z tego tytułu według dotychczasowej, 8,5% stawki. Od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt byłby opłacany według nowej, 12,5% stawki podatku. Limit warunkujący możliwość stosowania 8,5% stawki podatku miałby dotyczyć łącznie obojga małżonków.

Ten sam projekt przewiduje, że oświadczenie o wyborze ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, najmu oraz ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, podatnicy będą mogli złożyć z wykorzystaniem ministerialnie określonego wzoru. Jak wynika z uzasadnienia projektu, opracowanie takiego urzędowego wzoru przez właściwego ministra umożliwi podatnikom składanie oświadczenia drogą elektroniczną. Utrzymana ma być jednocześnie możliwość składania go w formie pisemnej, bez stosowania wzoru ministerialnego. Wskazane sposoby zawiadamiania urzędu skarbowego przewidziane zostały również dla małżonków uzyskujących przychody z najmu prywatnego w odniesieniu do składanych przez nich oświadczeń o opodatkowaniu całości przychodów przez jednego z nich oraz zawiadomień o rezygnacji z tego sposobu rozliczania.

Drugi ze wskazanych projektów (UD 278) w odniesieniu do ryczałtu przede wszystkim przewiduje wydłużenie terminu na dokonanie jego wyboru jako formy opodatkowania. Dotychczas termin ten upływał 20 stycznia danego roku podatkowego. Według projektu miałby go od przyszłego roku wyznaczać 20. dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód – i to zarówno w odniesieniu do przedsiębiorców, jak i uzyskujących przychody z najmu prywatnego. W ten sam sposób określony został termin na złożenie przez małżonków uzyskujących przychody z prywatnego najmu oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodów przez jednego z nich.

Zmienią się również terminy zawiadamiania przez podatników opłacających ryczałt ewidencjonowany urzędu skarbowego o pewnych innych kwestiach. O wyborze kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu ewidencjonowanego, okresie zawieszenia działalności gospodarczej oraz ustalaniu przychodu z wpłat zaliczek ewidencjonowanych na kasie rejestrującej ryczałtowcy będą zawiadamiali urząd skarbowy w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym odpowiednio stosowali ten sposób opłacania ryczałtu, w którym działalność była zawieszona oraz w którym ustalali moment powstania przychodu w ten sposób.

Projekt zakłada także zwolnienie ryczałtowców z szeregu obowiązków. Dotyczyć to ma obowiązku: prowadzenia ewidencji wyposażenia, imiennych kart przychodów pracowników oraz zawiadamiania urzędu skarbowego o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie ewidencji przychodów, a także sporządzania spisów z natury. Ryczałtowcom pozostanie natomiast obowiązek sporządzenia wykazu składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności pozostałych na dzień jej likwidacji bądź na dzień zmiany wspólnika.

Dalsze zawieszenie stosowania podatku od sprzedaży detalicznej

Sejm na posiedzeniu w dniach 10-13 października 2017 r. uchwalił m.in. nowelizację ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, która wstrzymuje funkcjonowanie tego podatku do końca 2018 r.

Podatek od sprzedaży detalicznej do polskiego systemu podatkowego został wprowadzony z dniem 1 września 2016 r. i miał dotyczyć przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od tego dnia. Podatnicy, którzy osiągnęli w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej ponad 17 mln zł, mieli składać deklarację podatkową o wysokości podatku oraz obliczać i wpłacać podatek na rachunek urzędu skarbowego.

Jednak Komisja Europejska, na podstawie decyzji z dnia 19 września 2016 r., wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie wprowadzenia do polskiego systemu podatkowego podatku od sprzedaży detalicznej. Komisja zarzuciła, że progresywne stawki podatku oparte na wielkości przychodów przyznają przedsiębiorstwom o niskich przychodach przewagę nad ich konkurentami. Zobowiązała zatem Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia jego analizy przez Komisję.

Z uwagi na fakt, że istnieje ryzyko, iż skarga nie zostanie rozpoznana do końca 2017 roku, zaistniała potrzeba dalszego wstrzymania stosowania jej przepisów. W projekcie nowelizacji ustawy zaproponowano, aby przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej miały zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2019.

Limity na 2018 r. obowiązujące podatników PIT i CIT

Korzystanie przez podatników z niektórych przywilejów w zakresie podatku dochodowego uzależnione jest od limitów, które są wyrażone w euro. Do przeliczenia kwot tych limitów na walutę polską stosuje się średni kurs euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. Ustawowe limity na 2018 r. należy zatem przeliczyć według średniego kursu NBP z 2 października 2017 r. (gdyż 1 października br. przypadł w niedzielę). Kurs ten wyniósł 4,3137 zł/euro (zgodnie z tabelą nr 190/A/NBP/2017).

1. Status małego podatnika

Małym podatnikiem w rozumieniu art. 5a pkt 20 updof i art. 4a pkt 10 updop, jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym przeliczonej na złote kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Zatem w 2018 r. status małego podatnika będzie miał podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczy w 2017 r. kwoty 5.176.000  (1.200.000 euro × 4,3137 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).

Przypomnijmy, że podatnicy posiadający status małego podatnika będą mogli w 2018 r.:

 • wybrać opłacanie zaliczek na podatek dochodowy za okresy kwartalne, stosownie do art. 44 ust. 3g-3i updof lub art. 25 ust. 1b-2 updop,
 • dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22k ust. 7-13 updof lub art. 16k ust. 7-13 updop.

2. Jednorazowa amortyzacja

W odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych) prawo do jednorazowej amortyzacji, dokonywanej na zasadach określonych w art. 22k ust. 7-13 updof lub art. 16k ust. 7-13 updop, przysługuje:

 • małym podatnikom oraz
 • podatnikom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej (w roku jej rozpoczęcia).

Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dokonuje się w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 2018 r. będzie wynosił zatem 216.000 zł (50.000 euro × 4,3137 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).

3. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych  

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli ich przychody w rozumieniu art. 14 updof, za poprzedni rok podatkowy wyniosły co najmniej równowartość w złotych kwoty określonej w przepisach o rachunkowości, czyli 2.000.000 euro (art. 24a ust. 1 i 4 updof oraz art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości). Tak więc limit przychodów za 2017 r., z którego osiągnięciem wiąże się obowiązek zaprowadzenia w 2018 r. ksiąg rachunkowych przez wspomniane podmioty wykonujące działalność gospodarczą, wynosi 8.627.400 zł (2.000.000 euro x 4,3137 zł/euro).

4. Opłacanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Z uregulowań zawartych w art. 6 ust. 4-6 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2180 ze zm.) wynika, że nieprzekroczenie przez podatników prowadzących działalność gospodarczą określonych limitów przychodu za dany rok podatkowy warunkuje ich prawo do stosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w roku następnym.

Podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą będą mogli opłacać w 2018 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w 2017 r. uzyskają przychody w wysokości nieprzekraczającej 1.078.425 zł, tj. 250.000 euro x 4,3137 zł/euro. Limit w tej wysokości dotyczy:

 • przychodów uzyskanych z działalności prowadzonej przez podatnika wyłącznie samodzielnie,
 • sumy przychodów uzyskanych przez wspólników spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych – jeżeli podatnik uzyskiwał przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki,
 • odrębnie – przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie oraz sumy przychodów wspólników spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych – jeżeli podatnik jednocześnie prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki,
 • przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika samodzielnie lub w formie spółki, który za część 2017 r. opłacał podatek w formie karty podatkowej i za część według skali podatkowej.

Z kolei do opłacania w 2018 r. ryczałtu za okresy kwartalne uprawnieni będą podatnicy, gdy przychody za 2018 r. uzyskane:

 • z działalności prowadzonej samodzielnie albo
 • przez spółkę cywilną osób fizycznych lub spółkę jawną osób fizycznych, której są wspólnikami,

nie przekroczą równowartości 107.842,50 zł, czyli równowartości 25.000 euro w przeliczeniu po kursie 4,3137 zł/euro

Składki ZUS od 1 stycznia 2018 r. jednym przelewem

 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegnie sposób przekazywania składek ZUS. Od tego dnia będą one opłacane na jeden rachunek bankowy. Każda wpłata zostanie zaksięgowana w ZUS i rozliczona proporcjonalnie na poszczególne ubezpieczenia i Fundusze. Będzie to się odbywało na podstawie składek wskazanych w ostatniej deklaracji rozliczeniowej (przekazanej przez płatnika albo utworzonej przez ZUS, jeśli płatnik jest zwolniony z jej przekazywania). Podzielona wpłata zostanie rozliczona na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo Funduszu.

W związku z tymi zmianami ZUS od 1 października br. wysyła listem poleconym informacje o nowych numerach rachunków. Jak poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w komunikacie zamieszczonym 29 września br. na stronie internetowej www.mpisp.gov.pl: „(…) Informację o Twoim numerze rachunku składkowego ZUS wyśle Ci listem poleconym. (…)

 • Jeśli do końca grudnia 2017 roku mnie dostaniesz informacji o numerze Twojego rachunku albo jeśli zgubisz list, koniecznie skontaktuj się z ZUS. Numer rachunku otrzymasz w każdej placówce ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel.: 22 560 16 00).
 • Jeśli nie będziesz znać swojego numeru rachunku, nie opłacisz składek w 2018 roku. Dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte 31 grudnia 2017 roku