Biuro Rachunkowe Żory Aktualności page 3

Nowe terminy na przechowywanie dokumentacji pracowniczej są już pewne

Ustawa o przechowywaniu akt pracowniczych jest już podpisana przez prezydenta. Nowe przepisy skracają okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika z 50 do 10 lat.

Nowe przepisy umożliwiają także pracodawcy prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej także wówczas, gdy była ona wytworzona w postaci papierowej, poprzez wprowadzenie możliwości digitalizacji takiej dokumentacji.

Przedsiębiorcy, którzy przekażą do ZUS całą dokumentację, na podstawie której będzie możliwe ustalenie prawa do wybranego świadczenia oraz jego wysokości dla pracowników oraz zleceniobiorców będą mogli skrócić przechowywania dokumentacji. ZUS będzie zapisywał te dane na koncie ubezpieczonego.

Nowe przepisy dotyczące przechowywania dokumentacji, a także gromadzenia danych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dotyczą nie tylko pracodawców ale także zleceniodawców. Będą oni mieli obowiązek przechowywania dowodów potwierdzających pracę zleceniobiorców przez okres 10 lat.

Prawo do niewpłacania zaliczek na podatek

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek opłacania zaliczek na podatek. Przy czym od 1 stycznia 2018 r. mają oni możliwość niewpłacania zaliczek na podatek w okolicznościach wskazanych w ust. 15 dodanym do art. 44 ustawy o pdof.

W myśl tego przepisu wskazani podatnicy nie mają obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1.000 zł. Jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza 1.000 zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku. Jak wynika z art. 44 ust. 16 ustawy o pdof regulacje te mają także zastosowanie do podatników, którzy równocześnie z przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągają przychody z najmu lub dzierżawy lub działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochód ustalany jest na podstawie prowadzonych ksiąg.

Nowe zasady stwarzające możliwość niewpłacania zaliczki na podatek dotyczą podatników PIT opłacających miesięczne zaliczki w podstawowej formie oraz zaliczki kwartalne. Również podatnicy CIT mogą w 2018 r. nie wpłacać miesięcznej zaliczki na podatek w podstawowej formie lub kwartalnej zaliczki, jeżeli jej wartość obliczona zgodnie z art. 25 ust. 18 ustawy o pdop nie przekracza 1.000 zł.

Ze znowelizowanych przepisów ustaw o podatku dochodowym wynika, że zarówno podatnicy PIT, jak i CIT mają prawo, a nie obowiązek niewpłacania zaliczki na podatek, gdy jej wartość nie przekracza 1.000 zł. Jest to zatem uprawnienie podatnika, z którego może on skorzystać w zależności od indywidualnej decyzji w tej kwestii.

Warto zaznaczyć, że możliwości niewpłacania zaliczek na podatek nie mają podatnicy PIT i CIT opłacający miesięczne zaliczki na podatek w uproszczonej formie.

Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

W związku ze zbliżającym się terminem przekazania przez mikroprzedsiębiorców pierwszej informacji o ewidencji VAT w formie JPK_VAT, na stronie Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) został zamieszczony następujący komunikat:

„Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

  • Krajowa Administracja Skarbowa oraz Ministerstwo Finansów zapewniają pomoc dla przedsiębiorców, którzy do 26nbsp;lutego 2018 r. składają pierwszy JPK_VAT za styczeń br.
  • Od 14 do 23 lutego wyznaczeni pracownicy urzędów skarbowych będą wyjaśniać, jak tworzyć JPK_VAT i korzystać z aplikacji e-mikrofirma.
  • Dodatkowo w soboty 17 i 24 lutego w godzinach 9-13 urzędy uruchomią dyżury dla mikroprzedsiębiorców. Czynna będzie też infolinia KIS.

Mikroprzedsiębiorcy pierwszy Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) – czyli elektroniczną ewidencję zakupów i sprzedaży VAT za styczeń 2018 r. – muszą złożyć do 26 lutego br. Dlatego od środy 14 lutego do piątku 23 lutego urzędy skarbowe uruchomią specjalne dyżury ekspertów, którzy wyjaśnią podatnikom, jak korzystać z aplikacji e-mikrofirma i odpowiedzą na pytania dotyczące tworzenia oraz przesyłania JPK_VAT. Podpowiedzą również, jak założyć Profil Zaufany (eGO) czyli bezpieczne i bezpłatne narzędzie, które umożliwia elektroniczny kontakt z administracją publiczną i załatwienie wielu spraw on-line, w tym autoryzację plików JPK_VAT.

Szczegółowe informacje o dyżurach zostaną opublikowane na stronach urzędów skarbowych.

Soboty z JPK_VAT

Dodatkowe dyżury dla mikroprzedsiębiorców zostaną zorganizowane również w soboty 17 i 24 lutego, w godzinach od 9 do 13. Podatnicy uzyskają w urzędach wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania i terminowego przesłania JPK_VAT. Będą mogli też potwierdzić Profil Zaufany (eGO).

Wsparcia podatnikom w zakresie JPK_VAT udzielą również konsultanci Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Infolinia KIS dla mikroprzedsiębiorców będzie czynna w obie soboty (17 i 24 lutego), również w godzinach od 9 do 13.

Zachęcamy do kontaktu z ekspertami w urzędach skarbowych, a w przypadku pytań technicznych prosimy o przesyłanie ich na adres jpk.helpdesk@mf.gov.pl

Uwaga: podczas sobotnich dyżurów pracownicy urzędów skarbowych będą obsługiwać wyłącznie podatników zainteresowanych JPK_VAT. W dyżurach dla mikroprzedsiębiorców nie biorą udziału wyspecjalizowane urzędy skarbowe (czyli takie, które obsługują głównie największe podmioty gospodarcze).

Taksówkarze i rolnicy nie są zwolnieni z obowiązku składania JPK_VAT – wyjaśnienie MF

Podatnicy VAT mają obowiązek przesyłania JPK_VAT za okresy miesięczne, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Jeżeli 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy termin ten upływa w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. JPK_VAT za styczeń 2018 r. należy przesłać w terminie do 26 lutego 2018 r.

Ministerstwo Finansów w wydanym w dniu 14 lutego 2018 r. komunikacie zwróciło uwagę, iż obowiązkiem przesyłania JPK_VAT objęci zostali również taksówkarze, którzy rozliczają podatek VAT ryczałtem (VAT-12) oraz rolnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

W komunikacie czytamy: „Podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych, którzy wybrali opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu (VAT-12), zgodnie z przepisami o VAT– podobnie jak inni czynni podatnicy VAT – mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zakupów i sprzedaży VAT i wysyłania jej jako JPK_VAT.

JPK_VAT wysyłają też rolnicy, zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT.”

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż  podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych, którzy wybrali opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu, nie mają prawa do odliczania podatku naliczonego, a składane przez nich skrócone deklaracje obejmują wyłącznie kwotę obrotu wykazywaną w poz. 10 deklaracji ustaloną na podstawie ewidencji prowadzonych za pomocą kas rejestrujących oraz kwotę podatku należnego obliczonego według stawki 4% (poz. 11). Ponieważ podatnicy ci nie odliczają podatku naliczonego, nie mają obowiązku prowadzenia (a zatem i przesyłania w formie JPK_VAT) ewidencji zakupu VAT.

Konstytucja Biznesu przyjęta przez Sejm

Sejm na posiedzeniu w dniach 25-26 stycznia 2018 r. uchwalił tzw. Pakiet Konstytucji Biznesu. W jej skład wchodzą ustawy: Prawo przedsiębiorców, Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Konstytucja Biznesu wprowadza katalog zasad regulujących relacje biznesu z państwem np.: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; domniemanie uczciwości przedsiębiorcy; zasada proporcjonalności.

Propozycje zawarte w Prawie przedsiębiorców to m.in.:

  • wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowej – w przypadkach działalności na mniejszą skalę nie będzie obowiązku rejestracji działalności,
  • wprowadzenie tzw. ulgi na start – początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności,
  • wdrożenie zasady posługiwania się przez przedsiębiorcę w kontaktach z urzędami wyłącznie NIP,
  • wydawanie przez organy administracji objaśnień prawnych napisanych prostym językiem, wyjaśniających skomplikowane przepisy w zakresie działalności gospodarczej,
  • ochrona przedsiębiorcy przed negatywnymi konsekwencjami, jeśli jego działania były zgodne z dotychczasową praktyką stosowania przepisów przez organ administracji.

Ustawa zastąpi obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa ma wejść w życie 1 marca 2018 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących ulgi na start, które zaczną obowiązywać 31 marca 2018