Biuro Rachunkowe Żory Aktualności page 3

Zaproszenie

Zapraszam do siedziby Firmy ul. Żeromskiego 5 po odbiór darmowych kalendarzy, notesów.

Zapraszam na niezobowiązujące spotkania i rozmowy – zadzwoń i umów się już dziś.

Znalezione obrazy dla zapytania kalendarz trójdzielny 2018

 

 

 

Podzielona płatność podatku VAT od 1 lipca 2018 r.

Od 1 lipca 2018 r. na mocy dodanych do ustawy o VAT przepisów art. 108a-108d, wprowadzone zostanie zupełnie nowe rozwiązanie pozwalające na skuteczną ściągalność podatku VAT – tzw. mechanizm podzielonej płatności (split payment).

W art. 108a ust. 1 wskazano generalną zasadę, zgodnie z którą podatnicy, którzy otrzymają fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury będą mogli zastosować mechanizm podzielonej płatności. Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:

1) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury dokonywana będzie na rachunek VAT, natomiast

2) zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury dokonywana będzie na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo będzie rozliczana w inny sposób.

Mechanizm podzielonej płatności będzie dobrowolny i znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników. Zatem nie będzie dotyczył transakcji zakupu towarów czy usług od podmiotów niebędących podatnikami VAT.

Inicjatywę w zakresie stosowania mechanizmu split payment będzie miał zawsze podatnik będący nabywcą towaru (usług)

Mniej zwolnień ze stosowania kas fiskalnych w 2018 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2177) obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 r. W związku z powyższym konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia, gdyż jego brak skutkowałby objęciem z dniem 1 stycznia 2018 r. obowiązkiem stosowania kas rejestrujących wszystkich podatników korzystających dotychczas ze zwolnień z ewidencjonowania. Projekt „nowego” rozporządzenia w tej sprawie (z 27 listopada br.) opublikowano na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl).

Generalnie zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ma być – mocą nowego rozporządzenia – przedłużony na rok 2018, przy utrzymaniu na dotychczasowym poziomie kryterium wysokości obrotu, tj. 20.000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą (dla tej drugiej grupy stosuje się proporcjonalne przeliczenie kwoty 20.000 zł). Projekt „nowego” rozporządzenia przewiduje jednak pewne zmiany w stosunku do zwolnień obecnie obowiązujących.

Zwolnienia przedmiotowe

Planowane zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych z ewidencjonowania polegają na ograniczeniu zwolnienia przewidzianego dla usług finansowych i ubezpieczeniowych (patrz: poz. 25 załącznika w związku z § 2 rozporządzenia). Ze zwolnienia z kas mają bowiem zostać wyłączone usługi w zakresie wymiany walut świadczone przez inne podmioty niż banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe.

Zwolnienia przedmiotowo – podmiotowe

Projektowane zmiany rozszerzają katalog czynności, do których nie można byłoby stosować zwolnień z rejestrowania obrotu przy wykorzystaniu kas fiskalnych. Mianowicie projekt rozporządzenia przewiduje, że obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na poziom osiąganych obrotów, zostanie objęte świadczenie usług:

  • kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
  • związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
  • w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, świadczenie ww. usług ma zostać zwolnione ze stosowania kas rejestrujących do 31 marca 2018 r. dla podatników, którzy:

  • kontynuują lub rozpoczynają ich świadczenie po dniu 31 grudnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.,
  • przed dniem 1 stycznia 2018 r. zaprzestaną ich świadczenia, a następnie, po wejściu w życie rozporządzenia, rozpoczną ich świadczenie do dnia 31 marca 2018 r.

Powyższy okres przystosowawczy ma dotyczyć zarówno podatników korzystających ze zwolnienia z tytułu osiąganego pułapu obrotów do wysokości 20.000 zł (patrz: § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia), z tytułu osiąganego udziału procentowego obrotu (§ 3 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia), jak i korzystających ze zwolnienia wskazanego pod poz. 39 załącznika do rozporządzenia (tj. gdy zapłata dokonywana jest za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK, a z ewidencji wynika, czego ona dotyczy). Okres ten ma także dotyczyć podatników, którzy rozpoczną świadczenie ww. usług po 31 grudnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. – którzy przed ich wykonaniem nie dokonają sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018

Termin składania informacji o ewidencji VAT w postaci JPK

Sposób przesyłania JPK_VAT określony został w art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, muszą – bez wezwania organu podatkowego – przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w formie elektronicznej (w postaci JPK), informację o prowadzonej dla celów VAT ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Z kolei termin, od kiedy podatnicy muszą comiesięcznie przekazywać JPK w zakresie ewidencji VAT uzależniony jest od statusu przedsiębiorcy. Duzi przedsiębiorcy składają informacje za miesiące przypadające od 1 lipca 2016 r., mali i średni przedsiębiorcy – za miesiące przypadające od 1 stycznia 2017 r., a mikroprzedsiębiorcy – będą składać takie informacje za miesiące przypadające od 1 stycznia 2018 r.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2018 r. podatnicy posiadający status mikroprzedsiębiorcy obowiązani będą do składania informacji o ewidencji VAT w postaci JPK. Data złożenia sprawozdania za styczeń będzie przypadała 26 lutego 2018 r.

Fiskus nie będzie wymagać zaliczek do 1000 zł

Przedsiębiorcy o niskich dochodach zapłacą zaliczkę na PIT lub CIT od dochodu osiągniętego w 2018, dopiero gdy przekroczy ona 1000 zł.

Zmiany we wpłatach zaliczek wynikają z nowelizacji updof i updop z 27.10.2017 (DzU poz. 2175), która weszła w życie 1.01.2018. W art. 44 ust. 15 i ust. 16 updof oraz art. 25 ust. 18 updop przewidziano, że podatnicy mogą nie wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej (a w przypadku PIT także z najmu i dzierżawy lub działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są ustalane na podstawie prowadzonych ksiąg, jeżeli przychody z tych źródeł uzyskują równocześnie z przychodami z działalności gospodarczej). Warunkiem jest, by należna zaliczka (obliczona od dochodu osiągniętego narastająco, od początku roku i pomniejszona o sumę wpłaconych za ten okres zaliczek) nie przekraczała kwoty 1000 zł. Jeżeli należna zaliczka przekracza 1000 zł, w całości podlega wpłacie.

  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • updop – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by podatnik wpłacił zaliczkę na podatek, nawet jeśli nie przekracza ona 1000 zł. Odstąpienie od wpłaty jest dobrowolne.

W przypadku osób fizycznych dotyczy to zaliczek:

  • miesięcznych,
  • kwartalnych,

obliczonych na zasadach ogólnych przez podatników rozliczających się wg skali podatkowej i płacących podatek liniowy (ulgą nie są objęte tzw. zaliczki uproszczone, płacone w stałej kwocie, obliczone na podstawie dochodu z lat ubiegłych).

W przypadku podatników CIT także chodzi o zaliczki miesięczne (poza uproszczonymi) i kwartalne.

Nowe przepisy mają zastosowanie do dochodów osiągniętych począwszy od 1.01.2018 (zob. art. 4 nowelizacji), a zatem nie dotyczą zaliczek za grudzień IV kwartał 2017 płatnych w styczniu 2018. Poza tym nie stosują ich też podatnicy CIT z przesuniętym rokiem podatkowym – do końca roku podatkowego, który rozpoczął się przed 1.01.2018, a zakończy po 31.12.2017.