Anulowanej faktury nie należy wykazywać w ewidencji VAT i JPK_VAT – odpowiedź MF

Anulowanie faktury

Przepisy o VAT nie odnoszą się do możliwości anulowania faktur. W praktyce jednak organy podatkowe dopuszczają takie rozwiązanie, pod warunkiem jednak, że czynność udokumentowana ww. fakturą nie została dokonana, a faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego. Anulowanie faktury powinno odbyć się poprzez opatrzenie faktury odpowiednią adnotacją o przyczynie i okolicznościach anulowania i pozostawienie jej w dokumentacji podatkowej.

Obecnie podatnicy często wystawiają faktury za pomocą programu księgowego, który nie zawiera opcji anulowania faktury. Jeżeli więc zaistnieje konieczność anulowania faktury, wówczas podatnicy – w celu „usunięcia” faktury z programu:

1) wprowadzają w księgach zapisy przeciwne (ze znakiem „minus” – np. na podstawie dokumentu PK – polecenie księgowania) lub

2) wystawiają faktury korygujące (takie korekty mają charakter techniczny i nie są przekazywane żadnemu podmiotowi, gdyż do transakcji nie doszło).

Zwracamy jednak uwagę, że ten drugi sposób anulowania faktury (poprzez wystawienie faktury korygującej, mającej wyłącznie charakter techniczny) nie jest akceptowany przez organy podatkowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 16 grudnia 2016 r., nr 1462-IPPP3.4512.746.2016.1.ISK uznał, że wystawienie faktury korygującej, w celu anulowania faktury, nie jest prawidłowe.

Zaznaczamy, że na przytoczoną interpretację podatnik złożył skargę do WSA, ale sąd skargę tę oddalił (patrz: wyrok WSA z 13 lutego 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 943/17, orzeczenie nieprawomocne).

Choć tak rygorystyczne stanowisko – w naszej ocenie – nie zasługuje na aprobatę, to zalecamy ostrożność i niestosowanie drugiego z ww. rozwiązań.

Anulowana faktura a ewidencja VAT i JPK_VAT

Pojawiła się wątpliwość, czy faktura, która została anulowana, powinna być wykazana w ewidencji VAT i JPK_VAT („in plus” i „in minus” – na podstawie np. PK), czy też nie powinna być w ogóle wykazywana. Z takim pytaniem nasze Wydawnictwo wystąpiło do Ministerstwa Finansów (dalej: MF). W odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy w dniu 8 marca br., MF wyjaśniło:

„(…) Krajowa Informacja Skarbowa zauważa, że ani przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, ani przepisy rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, nie regulują kwestii dotyczącej anulowania wystawionych faktur.

W praktyce jednak – w drodze wyjątku, gdy faktura dokumentuje czynność rzeczywiście niedokonaną – jest dopuszczalne anulowanie faktury, jednakże powinno ono dotyczyć wyłącznie tych dokumentów rozliczeniowych, które nie zostały wprowadzone przez podatnika do obrotu prawnego.

Anulowanie faktury powinno być traktowane w sposób wyjątkowy i wykorzystywane tylko w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Ponadto, podatnik powinien dołożyć należytej staranności przy dokumentowaniu zaistniałych zdarzeń gospodarczych, a w przypadku anulowania faktur powinien opatrzyć je odpowiednią adnotacją o przyczynie i okolicznościach anulowania uniemożliwiającą ich wykorzystanie oraz pozostawić w dokumentacji podatkowej dla celów dowodowych, bez wprowadzania ich do ewidencji i wykazywania wynikających z nich kwot w deklaracji VAT (podkreśl. red.).

Comments are closed.