Archives for Admin

Zmiany w ewidencji VAT

W natłoku zmian w systemie podatkowym, z jakimi mieliśmy do czynienia w mijającym roku, wielu księgowych przegapiło chyba najistotniejszą dla ich codziennej pracy zmianę w przepisach.

Otóż od 1 stycznia 2017 r. zacznie obowiązywać zupełnie nowe brzmienie art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Zmiana została wprowadzona „przy okazji” nowelizacji Ordynacji podatkowej. Przepis ten reguluje obowiązki ewidencyjne dla potrzeb sporządzania deklaracji podatkowych i – tu novum – informacji podsumowujących. Chodzi tu o tzw. rejestr główny, sumujący i segregujący wszystkie dane z szczegółowych rejestrów (np. z kasy fiskalnej), które następnie są treścią deklaracji podatkowej.

Pamiętaj, że nowe brzmienie tej regulacji całkowicie zmienia treść oraz sposób prowadzenia rejestru głównego. Od początku 2017 roku w rejestrze tym należy, bowiem ujawniać wszystkie poszczególne transakcje – czyli wszystkie dane na temat każdej sprzedaży i zakupu, łącznie z danymi wszystkich kontrahentów. W konsekwencji może się okazać, że fiskus będzie wymagał, aby każda pozycja z faktury była ujęta w ewidencji głównej w odrębnej pozycji. Wymóg ten jest o tyle niezrozumiały, że wszystkie te dane zostały przecież już raz ujęte w dokumentach źródłowych które podatnik ma obowiązek przechowywać oraz w pomniejszych szczegółowych rejestrach. Tym samym są dokumenty te i rejestry są dla fiskusa dostępne i może je kontrolować.

Resort finansów tłumaczy zmiany koniecznością dopasowania przepisów vatowskich do regulacji wprowadzających Jednolity Plik Kontrolny. Jedno jest pewne – od 1 stycznia 2017 r. księgowi otrzymają w „prezencie” dodatkowe i nikomu nie potrzebne obowiązki ewidencyjne. Pojawia się w końcu pytanie o to, czy podatnicy są w stanie prowadzić ewidencję według nowych przepisów od początku nowego roku. Jej brak w tym kształcie może skutkować popełnieniem wykroczenia lub nawet przestępstwa karnego skarbowego. A te jak wiadomo są srogo karane.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 53 § 21 pkt 3 Kodeksu karnego skarbowego, ewidencje są uznawane za księgi. Z kolei zgodnie z art. 61 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, kto nierzetelnie prowadzi księgę – podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych (czyli w 2017 roku do 6.399.360 zł). Jakby tego było mało – zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, kto podając nieprawdę lub zatajając prawdę w deklaracji naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do blisko 20 milionów złotych, karze pozbawienia wolności albo obu tym karom łącznie.

Nie jest to jedyna zmiana regulująca zasady prowadzenia ewidencji VAT. Do ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzono również przepis zgodnie, z którym począwszy od 1 stycznia 2018 r. rejestr będzie musiał być prowadzony w formie elektronicznej przy użyciu programu komputerowego. Zmiana ta z pewnością zaskoczy tych podatników, którzy spodziewali się uniknięcia obowiązku przekazywania organom podatkowym danych w formie plików JPK, ze względu na prowadzenie ewidencji papierowej.

 

Ewidencja VAT do końca 2016 roku

Ewidencja VAT od 2017 roku

Kwoty określone w art. 90 ustawy o VAT
(tj. kwoty podatku naliczonego podlegające i nie podlegające odliczeniu).
Dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej.
Dane potrzebne do określenia przedmiotu oraz podstawy opodatkowania. Dane potrzebne do określenia przedmiotu oraz podstawy opodatkowania.
Wysokość podatku należnego. Wysokości kwoty podatku należnego oraz korekt podatku należnego.
Kwota podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego. Kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego oraz korekt podatku naliczonego.
Kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu. Kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu.
Inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 130d, art. 134 oraz art. 138 – dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowe. Inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji – w tym numer za pomocą, którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

 

Podstawa prawna:

Art. 109 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.).

Propozycja dla nowych i małych firm – czekamy na uchwalenie

Działalność na najmniejszą skalę bez konieczności rejestracji, 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenie społeczne dla nowych firm oraz liczne uproszczenia podatkowe – te i wiele innych rozwiązań zawiera przedstawiony pakiet Konstytucji Biznesu.
Działalność  na  najmniejszą  skalę (przychody miesięczne do  50 proc. minimalnego wynagrodzenia) nie będzie uznawana za  działalność gospodarczą zakłada  Konstytucja  dla  biznesu.  Oznacza  to,  że  osoby  zajmujące  się  drobnym  handlem,  czy  sporadycznie  udzielające  korepetycji  nie będą musiały rejestrować się  w urzędzie i płacić comiesięcznych składek. Ponadto  początkujący  przedsiębiorcy  zostaną  zwolnieni  z obowiązku uiszczania składek  na  ubezpieczenie  społeczne  przez  pierwsze  6  miesięcy  prowadzenia  działalności.  Potem,  tak jak dotychczas, będą mogli  korzystać przez 2 lata z tzw. „małego ZUS-u”. Zmiana  dotyczy  ponad  200  tys. osób, które każdego roku stawiają pierwsze kroki w biznesie.

AKTUALNE SKŁADKI ZUS 2016

Aktualne składki ZUS – 2016 rok

 

Nazwa Składka pełna Składka preferencyjna
Podstawa ubezpieczeń społecznych 2433,00 zł 555,00 zł
Emerytalna 474,92 zł 108,34 zł
Rentowa 194,64 zł 44,40 zł
Chorobowa 59,61 zł 13,60 zł
Wypadkowa 43,79 zł 9,99 zł
Razem społeczne 772,96 zł 176,33 zł
Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego 3210,60 zł 3210,60 zł
Zdrowotna 288,95 zł 288,95 zł
Razem zdrowotna 288,95 zł 288,95 zł
Fundusz Pracy i F.G.Ś.P. 59,61 zł nie podlega
Razem F.P. i F.G.Ś.P. 59,61 zł nie podlega

Nowelizacja ustawy o rachunkowości

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości

23 września 2015 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1333), które wprowadzają m.in. kategorię jednostek małych oraz szereg uproszczeń w sprawozdawczości finansowej dla tych jednostek.

Ustawa wprowadza również możliwość stosowania uproszczonych zasad rachunkowości dla szerszego niż dotychczas katalogu jednostek w zakresie ewidencji umów leasingu, odstąpienia od ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz wyceny instrumentów finansowych.

Wprowadza ona także możliwość stosowania uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (zamiast ksiąg rachunkowych) przez małe organizacje pozarządowe, których przychody z określonych w ustawie tytułów nie przekroczą rocznie 100.000 zł. Uproszczenie to nie obejmuje jednak spółek kapitałowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

Dodatkowo w ustawie o rachunkowości zmieniono m.in. przepisy dotyczące terminu przeliczania na walutę polską wielkości wyrażonych w euro (art. 3 ust. 3 tej ustawy), rozszerzono katalog jednostek sporządzających sprawozdanie z działalności, zobligowano krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego do poddania obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego, dostosowano przepisy w zakresie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych poprzez m.in. zmianę definicji jednostek powiązanych, jednostki stowarzyszonej oraz znaczącego inwestora i znaczącego wpływu, a także wprowadzenie nowej definicji zaangażowania w kapitale.

Skutki błędu dla nabywcy

Skutki błędu dla nabywcy

Jak już wcześniej wspomniano, odpowiedzialnym za wystawienie faktury jest sprzedawca. To na nim ciąży obowiązek uwzględnienia na fakturze wymaganych przepisami danych, w tym m.in. właściwej stawki podatku. Nabywca nie jest natomiast obowiązany do weryfikacji stawki podatku VAT na otrzymanych fakturach. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości może jednak zwrócić się do wystawcy z prośbą o sprawdzenie jej poprawności.

Należy wskazać, że w przypadku zaistnienia drobnych błędów, nabywca faktury ma możliwość ich poprawienia. W myśl art. 106k ustawy o VAT, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą albo z oznaczeniem towaru lub usługi, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Dokumentem tym nie można jednak skorygować pomyłek w pozycjach faktury określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy o VAT, w tym m.in. stawki podatku. Oznacza to, że jeżeli nabywca zauważy błąd w stawce VAT, to powinien zwrócić się do wystawcy faktury o jego skorygowanie.

Trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Mianowicie prawo do odliczenia VAT zasadniczo przysługuje podatnikowi w sytuacji, gdy nabywa on towary lub usługi związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT. W art. 88 ustawy o VAT ustawodawca określił przypadki, kiedy pomimo spełnienia tego warunku odliczenie VAT podatnikowi nie przysługuje. W ust. 3a tego przepisu wskazano, że faktury nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego m.in. w sytuacji, gdy wystawca opodatkował dostawę co do zasady zwolnioną z VAT lub niepodlegającą opodatkowaniu. Żaden z pozostałych przepisów ww. artykułu nie wymienia przypadku otrzymania faktury z zawyżoną stawką podatku VAT jako pozbawiającego podatnika prawa do odliczenia wynikającego z niej podatku naliczonego.

Tak więc podatnik, który otrzymał fakturę zawierającą błędną (zawyżoną) stawkę VAT, nie traci prawa do odliczenia podatku naliczonego w kwocie wykazanej na fakturze, pod warunkiem, że zakup związany był z działalnością opodatkowaną.