Archives for Admin

Biuro rachunkowe ma czas na sporządzenie i przesłanie PIT-11 w imieniu klienta do 28 lutego

Jeśli PIT- 11 za przedsiębiorcę sporządza biuro rachunkowe, lub przedsiębiorca zatrudnia więcej niż 5 pracowników deklaracje należy przekazać do urzędu skarbowego w wersji elektronicznej. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy nie rozliczani przez biuro rachunkowe, których liczba pracowników jest mniejsza, wtedy, dokumenty można złożyć do urzędu skarbowego w wersji papierowej, jednak nie później niż do końca stycznia.

W PIT-11 wykazuje się nie tylko dane do rozliczenia dochodów wynikających z umów o pracę, ale otrzymują go również m.in. osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Jeśli pracownik poza przychodami ze stosunku pracy uzyskał od tego samego płatnika również przychody z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło, wystarczy wystawić jeden PIT-11, obecnie w obowiązującej wersji nr 23.

Od przychodów uzyskiwanych z umów do 200 zł odprowadzany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18%. Nie pobiera się więc od nich zaliczek na podatek dochodowy ani nie wykazuje się ich w zeznaniu rocznym. Jeśli jednak w konkretnym przypadku nie zostaną spełnione przesłanki do zastosowania wspomnianego ryczałtu, w szczególności z umowy cywilnoprawnej (np. zlecenia) nie będzie wynikała wprost określona kwota należności, to po stronie płatnika wystąpi obowiązek pobrania zaliczki i wykazania osiągniętego przez zleceniobiorcę przychodu w PIT-11. Stanie się tak nawet wówczas, gdyby należność za wykonane zlecenie ostatecznie była niższa niż 200 zł.

Wykazuje się tylko dochody uzyskane w danym roku

Warto pamiętać, że PIT-11 wystawia się za okres uzyskiwania przez podatnika dochodów, od których płatnik pobierał i odprowadzał do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy. Przy czym aktualnie w informacji wpisuje się tylko rok, w którym podatnik uzyskiwał te dochody

 

VAT-7 za grudzień 2017 r. można złożyć w formie papierowej

Deklarację VAT-7 za grudzień 2017 r. podatnicy mają obowiązek złożyć do 25 stycznia 2018 r. W tym samym terminie deklarację VAT-7K za IV kwartał 2017 r. muszą złożyć podatnicy rozliczający VAT za okresy kwartalne.

Przepisy ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 2024) wprowadziły zmiany do art. 99 ust. 11b ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że deklaracje VAT składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przepis ten stosowało się począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2017 r. Przy czym, jak zastrzeżono w art. 16 ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, w odniesieniu do okresów rozliczeniowych przypadających od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r., art. 99 ust. 11b ustawy o VAT nie stosuje się w stosunku do podatników, którzy nie są:

1) obowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE,

2) dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT, bądź nabywcami tych towarów lub usług,

3) obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy o pdof lub art. 27 ust. 1c ustawy o pdop, do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą internetu.

Oznacza to, że podatnicy, którzy nie są wymienieni w punktach od 1 do 3, nie mieli w 2017 r. obowiązku składania e-deklaracji VAT.

Pierwszą e-deklaracją w ich przypadku będzie deklaracja VAT za styczeń 2018 r. (składana do 26 lutego 2018 r.). Natomiast obowiązek ten nie obejmie deklaracji składanych do 25 stycznia 2018 r., a dotyczących rozliczenia VAT za grudzień 2017 r. (oraz IV kw. 2017 r.). W przepisie przejściowym (art. 16 powołanej ustawy) wyraźnie wskazano, że art. 99 ust. 11b ustawy o VAT nie stosuje się do okresów rozliczeniowych przypadających od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r

Zaproszenie

Zapraszam do siedziby Firmy ul. Żeromskiego 5 po odbiór darmowych kalendarzy, notesów.

Zapraszam na niezobowiązujące spotkania i rozmowy – zadzwoń i umów się już dziś.

Znalezione obrazy dla zapytania kalendarz trójdzielny 2018

 

 

 

Podzielona płatność podatku VAT od 1 lipca 2018 r.

Od 1 lipca 2018 r. na mocy dodanych do ustawy o VAT przepisów art. 108a-108d, wprowadzone zostanie zupełnie nowe rozwiązanie pozwalające na skuteczną ściągalność podatku VAT – tzw. mechanizm podzielonej płatności (split payment).

W art. 108a ust. 1 wskazano generalną zasadę, zgodnie z którą podatnicy, którzy otrzymają fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury będą mogli zastosować mechanizm podzielonej płatności. Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:

1) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury dokonywana będzie na rachunek VAT, natomiast

2) zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury dokonywana będzie na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo będzie rozliczana w inny sposób.

Mechanizm podzielonej płatności będzie dobrowolny i znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników. Zatem nie będzie dotyczył transakcji zakupu towarów czy usług od podmiotów niebędących podatnikami VAT.

Inicjatywę w zakresie stosowania mechanizmu split payment będzie miał zawsze podatnik będący nabywcą towaru (usług)

Mniej zwolnień ze stosowania kas fiskalnych w 2018 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2177) obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 r. W związku z powyższym konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia, gdyż jego brak skutkowałby objęciem z dniem 1 stycznia 2018 r. obowiązkiem stosowania kas rejestrujących wszystkich podatników korzystających dotychczas ze zwolnień z ewidencjonowania. Projekt „nowego” rozporządzenia w tej sprawie (z 27 listopada br.) opublikowano na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl).

Generalnie zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ma być – mocą nowego rozporządzenia – przedłużony na rok 2018, przy utrzymaniu na dotychczasowym poziomie kryterium wysokości obrotu, tj. 20.000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą (dla tej drugiej grupy stosuje się proporcjonalne przeliczenie kwoty 20.000 zł). Projekt „nowego” rozporządzenia przewiduje jednak pewne zmiany w stosunku do zwolnień obecnie obowiązujących.

Zwolnienia przedmiotowe

Planowane zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych z ewidencjonowania polegają na ograniczeniu zwolnienia przewidzianego dla usług finansowych i ubezpieczeniowych (patrz: poz. 25 załącznika w związku z § 2 rozporządzenia). Ze zwolnienia z kas mają bowiem zostać wyłączone usługi w zakresie wymiany walut świadczone przez inne podmioty niż banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe.

Zwolnienia przedmiotowo – podmiotowe

Projektowane zmiany rozszerzają katalog czynności, do których nie można byłoby stosować zwolnień z rejestrowania obrotu przy wykorzystaniu kas fiskalnych. Mianowicie projekt rozporządzenia przewiduje, że obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na poziom osiąganych obrotów, zostanie objęte świadczenie usług:

  • kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
  • związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
  • w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, świadczenie ww. usług ma zostać zwolnione ze stosowania kas rejestrujących do 31 marca 2018 r. dla podatników, którzy:

  • kontynuują lub rozpoczynają ich świadczenie po dniu 31 grudnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.,
  • przed dniem 1 stycznia 2018 r. zaprzestaną ich świadczenia, a następnie, po wejściu w życie rozporządzenia, rozpoczną ich świadczenie do dnia 31 marca 2018 r.

Powyższy okres przystosowawczy ma dotyczyć zarówno podatników korzystających ze zwolnienia z tytułu osiąganego pułapu obrotów do wysokości 20.000 zł (patrz: § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia), z tytułu osiąganego udziału procentowego obrotu (§ 3 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia), jak i korzystających ze zwolnienia wskazanego pod poz. 39 załącznika do rozporządzenia (tj. gdy zapłata dokonywana jest za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK, a z ewidencji wynika, czego ona dotyczy). Okres ten ma także dotyczyć podatników, którzy rozpoczną świadczenie ww. usług po 31 grudnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. – którzy przed ich wykonaniem nie dokonają sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018