Archives for Admin

Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 2018 roku

Wraz z minimalnym wynagrodzeniem wzrasta najniższa podstawa wymiaru zasiłku dla pracowników

Podstawę wymiaru należnego pracownikowi zasiłku chorobowego (odpowiednio wynagrodzenia chorobowego, zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego) z założenia ustala się w oparciu o wypłacone mu wynagrodzenie za okres 12 lub – przy krótszym okresie zatrudnienia – pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (prawo do świadczenia). Z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy podstawa ta (wraz ze składnikami, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku) nie może być jednak niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, ta gwarantowana kwota jest odpowiednio niższa, proporcjonalna do wymiaru czasu pracy.

Podwyższanie podstawy wymiaru zasiłku do gwarantowanej kwoty nie dotyczy jednak ubezpieczonych będących pracownikami, do których wynagrodzenia nie mają zastosowania przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a więc m.in. pracowników młodocianych.

Ponieważ minimalne wynagrodzenie za pracę zmienia się co roku z dniem 1 stycznia, z tym samym dniem co roku następuje również wzrost najniższej podstawy wymiaru zasiłków należnych pracownikom.

W 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze wynosi 2.000 zł. W efekcie podstawa wymiaru zasiłku dla pełnoetatowca nie może być niższa od kwoty 1.725,80 zł (tj. 2.000 zł – 2.000 zł × 13,71%).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. (Dz. U. poz. 1747) w 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę  wynosić będzie  2.100 zł. Ten 5% wzrost najniższej płacy przełoży się odpowiednio na podwyżkę gwarantowanej wysokości podstawy wymiaru zasiłku, która w 2018 r. dla pracownika zatrudnionego na pełny etat wynosić będzie 1.812,09 zł (tj. 2.100 zł – 2.100 zł × 13,71%). Dla pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy wartości te będą odpowiednio niższe (patrz tabela).

Przykładowy wzrost gwarantowanych kwot wynagrodzenia za pracę oraz podstawy wymiaru zasiłku w zależności od wymiaru czasu pracy

Wymiar czasu pracy

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Minimalna podstawa wymiaru zasiłku*

w 2017 r.

w 2018 r.

w 2017 r.

w 2018 r.

cały etat

2.000,00 zł

2.100,00 zł

1.725,80 zł

1.812,09 zł

7/8 etatu

1.750,00 zł

1.837,50 zł

1.510,07 zł

1.585,58 zł

3/4 etatu

1.500,00 zł

1.575,00 zł

1.294,35 zł

1.359,07 zł

1/2 etatu

1.000,00 zł

1.050,00 zł

862,90 zł

906,04 zł

1/4 etatu

500,00 zł

525,00 zł

431,45 zł

453,02 zł

1/8 etatu

250,00 zł

262,50 zł

215,72 zł

226,51 zł

* po pomniejszeniu o wartość odpowiadającą 13,71%

Podzielona płatność w VAT

Rząd wprowadza mechanizm podzielonej płatności w VAT

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 19 września 2017 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Przewiduje się wprowadzenie split payment – tzw. mechanizm podzielonej płatności, który ma zapewnić większą stabilność wpływów z tytułu podatku VAT, jak również zapobiegać unikaniu płacenia tego podatku.

Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalny rachunek bankowy – rachunek VAT.

Aby umożliwić dokonywanie płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności, rachunek VAT będzie zakładany przez banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe dla każdego podmiotu posiadającego rachunek rozliczeniowy oraz analogiczny rachunek imienny dla celów działalności gospodarczej w SKOK. Przepisy nakładają na banki i SKOK-i obowiązek założenia wszystkim podatnikom rachunków VAT.

Zarówno rachunek VAT, jak i środki zgromadzone na tym rachunku będą cały czas środkami należącymi do podatnika. Będzie on miał możliwość dysponowania nimi według swojego uznania, lecz na ograniczone cele – zapłatę zobowiązania VAT do urzędu skarbowego lub zapłatę kwoty odpowiadającej kwocie VAT z faktury otrzymanej od swojego kontrahenta.

Zaproponowano zachęty dla tych podatników, którzy podejmą decyzję o stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Do podatników, którzy będą stosować metodę podzielonej płatności, nie będą miały zastosowania przepisy związane ze stosowaniem niektórych sankcji oraz nie będą wykorzystywane regulacje o odpowiedzialności solidarnej. Ponadto, jeżeli podatnik zdecyduje się na zwrot różnicy podatku na rachunek VAT, wówczas taki zwrot będzie dokonany w przyspieszonym terminie – 25 dni.

Przewiduje się, że nowe przepisy generalnie wejdą w życie 1 kwietnia 2018 r

Płaca minimalna w 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.100 zł (obecnie jest to 2.000 zł). Z kolei minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenia/o świadczenie usług zostanie podwyższona do 13,70 zł (obecnie wynosi ona 13 zł).

Jak wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej www.mpips.gov.pl: „(…) Minimalne wynagrodzenie za pracę to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy.  

Wynagrodzenie poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę jest naruszeniem praw pracowniczych. Wraz ze wzrostem tego wynagrodzenia rosną także inne świadczenia, takie jak: odprawa przy zwolnieniu grupowym, wynosząca maksymalnie piętnastokrotność płacy minimalnej, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do określonych umów zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego). Podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie. (…)”.

Zawiadomienie o prowadzeniu podatkowej księgi

Zawiadomienie o prowadzeniu podatkowej księgi jest skuteczne mimo naruszenia terminu jego złożenia

Naruszenie określonego w art. 24a ust. 3a updof terminu do zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zaprowadzeniu na rok podatkowy podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie jest zagrożone sankcją w postaci utraty prawa do prowadzenia tej księgi. Tak wynika z wyroku WSA w Szczecinie z 22 czerwca 2017 r., sygn. akt I SA/Sz 424/17

ZUS przygotowany na przywrócenie wieku emerytalnego – informacja resortu pracy

Od 1 października br. nastąpi obniżenie wieku emerytalnego, który wyniesie 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Jak poinformował resort pracy w dniu 29 sierpnia br. na stronie internetowej www.mpips.gov.pl, ZUS podjął szereg działań, które zapewnią prawidłową i terminową realizację zadań związanych ze zmianami w systemie emerytalnym. I tak:

„(…) Doradcy emerytalni

 We wszystkich swoich jednostkach ZUS powołał prawie 600 doradców emerytalnych. Jest to specjalna stała usługa doradcza,  polegająca na udzielaniu informacji o warunkach, które należy spełnić, aby uzyskać świadczenie emerytalne. Doradcy emerytalni pomagają także w wyborze optymalnego rozwiązania dotyczącego przysługującego świadczenia, a także wyliczają prognozowaną emeryturę. (…) Poza obsługą bezpośrednią w placówkach ZUS, informacji udzielają także konsultanci z Centrum Obsługi Telefonicznej. (…)

Wysyłka powiadomień

(…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał prawie 500 tys. powiadomień do osób, które 1 października br. będą miały ustalone prawo do emerytury. (…) ZUS udostępnił odpowiednie informacje na stronie internetowej. Przygotował również ulotki, broszury, plakaty czy krótkie komunikaty informacyjne. Przeprowadził ponadto tematyczne szkolenia. Zagadnienia dotyczące obniżonego wieku emerytalnego były również szeroko prezentowane w prasie ogólnokrajowej i lokalnej.

Zmiany w systemie informatycznym

ZUS dostosowuje system informatyczny do nowych warunków związanych z wprowadzeniemzmiany wieku emerytalnego. (…)

Sprawna obsługa wniosków emerytalnych

Aby zabezpieczyć sprawną obsługę wniosków emerytalnych, ZUS podjął także działania przygotowawcze o charakterze kadrowym i organizacyjnym. (…)

Kiedy złożyć wniosek?

Jeśli skończyłaś 60 lat lub skończyłeś 65 lat i chcesz otrzymywać emeryturę od 1 października 2017 r. złóż wniosek we wrześniu lub w październiku 2017 r. Jeśli złożysz wniosek później, ZUS przyzna Ci emeryturę od pierwszego dnia miesiąca, w którym otrzyma wniosek. Jeśli złożysz wniosek wcześniej, tj. przed 1 września 2017 r., nie będziesz miał przyznanej emerytury, ponieważ nowe przepisy zaczną obowiązywać dopiero od 1 października 2017 r.”.