Biuro rachunkowe ma czas na sporządzenie i przesłanie PIT-11 w imieniu klienta do 28 lutego

Jeśli PIT- 11 za przedsiębiorcę sporządza biuro rachunkowe, lub przedsiębiorca zatrudnia więcej niż 5 pracowników deklaracje należy przekazać do urzędu skarbowego w wersji elektronicznej. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy nie rozliczani przez biuro rachunkowe, których liczba pracowników jest mniejsza, wtedy, dokumenty można złożyć do urzędu skarbowego w wersji papierowej, jednak nie później niż do końca stycznia.

W PIT-11 wykazuje się nie tylko dane do rozliczenia dochodów wynikających z umów o pracę, ale otrzymują go również m.in. osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Jeśli pracownik poza przychodami ze stosunku pracy uzyskał od tego samego płatnika również przychody z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło, wystarczy wystawić jeden PIT-11, obecnie w obowiązującej wersji nr 23.

Od przychodów uzyskiwanych z umów do 200 zł odprowadzany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18%. Nie pobiera się więc od nich zaliczek na podatek dochodowy ani nie wykazuje się ich w zeznaniu rocznym. Jeśli jednak w konkretnym przypadku nie zostaną spełnione przesłanki do zastosowania wspomnianego ryczałtu, w szczególności z umowy cywilnoprawnej (np. zlecenia) nie będzie wynikała wprost określona kwota należności, to po stronie płatnika wystąpi obowiązek pobrania zaliczki i wykazania osiągniętego przez zleceniobiorcę przychodu w PIT-11. Stanie się tak nawet wówczas, gdyby należność za wykonane zlecenie ostatecznie była niższa niż 200 zł.

Wykazuje się tylko dochody uzyskane w danym roku

Warto pamiętać, że PIT-11 wystawia się za okres uzyskiwania przez podatnika dochodów, od których płatnik pobierał i odprowadzał do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy. Przy czym aktualnie w informacji wpisuje się tylko rok, w którym podatnik uzyskiwał te dochody

 

Comments are closed.