Nowości

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych bez zmian

Minister Rozwoju i Finansów ogłosił, że od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych wynosi 9,5% w stosunku rocznym (Mon. Pol. z 2017 r. poz. 686).

Profilaktyczne napoje w okresie upałów

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie wszystkim pracownikom, bez względu na rodzaj oraz miejsce wykonywania pracy, a także warunki atmosferyczne, dostatecznej ilości wody zdatnej do picia lub innych napojów. Zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych, m.in. przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25oC oraz na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28oC – także innych napojów (tzw. profilaktycznych), których ilość, rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników (§ 13 ust. 1 i § 112 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm. oraz § 4 ust. 1 pkt 3 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów – Dz. U. nr 60, poz. 279).

Stanowiska uprawniające do napojów profilaktycznych oraz szczegółowe zasady ich wydawania ustala pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – pracodawca po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników.

Ustalenie momentu wykonania usługi budowlanej

Generalnie moment wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych ma wpływ na termin wystawienia faktury z tytułu ich świadczenia, a w konsekwencji – na moment powstania obowiązku podatkowego. Przykładowo, w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych na rzecz podatnika, fakturę wystawia się nie później niż 30. dnia od dnia ich wykonania, a obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia tej faktury – jeżeli faktura zostanie wystawiona terminowo (patrz: art. 106i ust. 3 pkt 1 i art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT). Rozpoznanie momentu, w którym usługa została wykonana, ma więc bardzo istotne znaczenie dla celów VAT.

W interpretacji ogólnej z 1 kwietnia 2016 r., nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 Minister Finansów (dalej: MF) uznał, że nie należy wiązać momentu wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej ze spełnieniem formalności cywilnoprawnej, jaką jest podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. Zdaniem MF, za datę wykonania ww. usług należy przyjąć datę faktycznego ich wykonania, tj. dzień, w którym wykonawca zgłasza je do odbioru (w opinii wykonawcy, usługi lub ich część są gotowe do ich przyjęcia przez nabywcę usługi).

Niemniej jednak kolejne sporne sprawy dotyczące ustalania momentu wykonania usług budowlanych (budowlano-montażowych) trafiają na drogę sądową.

Przykładowo NSA w wyroku z 5 kwietnia 2017 r., sygn. akt I FSK 1482/15 uznał, że umowne ustalenia stron transakcji – wskazujące, że datą wykonania usługi jest data protokolarnego odbioru tej usługi – nie mają wpływu na ustalenie momentu wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych dla celów VAT.

Z kolei w wyroku z 7 lutego 2017 r., sygn. akt I FSK 840/15, NSA orzekł, że dnia wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej nie można utożsamiać z dniem uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku (nawet jeżeli obowiązki w tym zakresie – przypisane ustawowo inwestorowi – przeniesiono umową na wykonawcę usługi budowlanej).

Terminy przechowywania dokumentów księgowych

Ogólne zasady oraz terminy przechowywania dokumentów księgowych określone zostały w ustawie o rachunkowości w rozdziale 8 „Ochrona danych”. Rodzaje dokumentów oraz terminy ich przechowywania zaprezentowano w poniższej tabeli.

Rodzaje dokumentów

Terminy przechowywania określone w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe trwale
Księgi rachunkowe 5 lat
Karty wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowiedniki przez okres wymaganego dostępu do tych informacji, wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych oraz podatkowych, nie krócej jednak niż 5 lat
Dowody księgowe dotyczące wpływów ze sprzedaży detalicznej do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, nie krócej jednak niż do dnia rozliczenia osób, którym powierzono składniki aktywów objęte sprzedażą detaliczną
Dowody księgowe dotyczące środków trwałych w budowie, pożyczek, kredytów oraz umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione
Dokumentację przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości przez okres nie krótszy od 5 lat od upływu jej ważności
Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji
Dokumenty inwentaryzacyjne 5 lat
Pozostałe dowody księgowe i sprawozdania, których obowiązek sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości 5 lat

Określone w ustawie o rachunkowości terminy przechowywania dokumentów oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą (por. art. 74 ust. 3 ww. ustawy).

Co ważne ustalając minimalny okres przechowywania poszczególnych dokumentów należy poza przepisami ustawy o rachunkowości uwzględnić również ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja  podatkowa oraz inne akty prawne. W przypadku gdy termin przechowywania dokumentów i dowodów księgowych reguluje kilka aktów prawnych obowiązujących jednostkę, wówczas należy przyjąć najdłuższy termin w nich wynikający.

Obowiązek informacyjny ZUS

Z dniem 1 października 2017 r. nastąpi obniżenie powszechnego wieku emerytalnego do wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.

Wiele ze świadczeń z kategorii emerytalno-rentowej przyznawanych jest do ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

Za sprawą ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 38), zwanej ustawą zmieniającą, organ rentowy zobowiązany został do przekazania świadczeniobiorcom odpowiedniej informacji. Ustawa zmieniająca nie wskazała co prawda terminu w jakim ma to nastąpić, jednak jak poinformował ZUS na swojej stronie internetowej www.zus.pl, informacje będą wysyłane do świadczeniobiorców w drugiej połowie lipca 2017 r.

ZUS powiadomi osoby, które w dniu 1 października 2017 r. będą miały ustalone prawo do:

  • świadczenia przedemerytalnego,
  • emerytury pomostowej,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy przyznanej na okres do dnia osiągnięcia indywidualnego powszechnego wieku emerytalnego lub na okres przypadający po tym dniu, a które nie mają ustalonego prawa do emerytury,

o zachowaniu prawa do świadczenia do dnia osiągnięcia indywidualnego powszechnego wieku emerytalnego, chyba że prawo do tych świadczeń ustanie przed tym dniem oraz o obowiązujących od dnia 1 października 2017 r. warunkach nabywania prawa do emerytury i możliwości zgłoszenia wniosku o emeryturę po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego.

Ponadto ZUS powiadomi osoby, które 1 października 2017 r. będą miały ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej, o:

  • zachowaniu tego prawa do dnia poprzedzającego dzień osiągnięcia indywidualnego powszechnego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzn, chyba że prawo to wygaśnie przed tym dniem,
  • możliwości zgłoszenia po osiągnięciu 65 lat, a przed indywidualnym powszechnym wiekiem emerytalnym przewidzianym dla mężczyzn, wniosku o obliczenie emerytury z FUS oraz o zasadach wygaśnięcia prawa do okresowej emerytury kapitałowej.