Nowości

Nowe formularze dla podatku VAT

Minister Finansów określił nowe wzory deklaracji dla podatku VAT. Rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 856) zawiera wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług: VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M.

Nowe deklaracje będą stosowane począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r. lub za trzeci kwartał 2018.

Działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowaną reguluje art. 5 ust. 1 Prawa przedsiębiorców, który wchodzi w życie 30.04.2018. Nie będzie ona uznawana za działalność gospodarczą. Warunkiem jest, by należny z niej przychód nie przekroczył w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia (1050 zł w 2018), a osoba ją wykonująca w ciągu ostatnich 60 mies. nie prowadziła działalności gospodarczej.

Osoba, która przekroczy ww. limit przychodów powinna w ciągu 7 dni złożyć wniosek o wpis do CEIDG i zarejestrować się jak przedsiębiorca.

W myśl nowego art. 20 ust. 1ba updof przychody z działalności nierejestrowanej będą dla celów PIT uznawane za przychody z tzw. innych źródeł, od których nie trzeba opłacać zaliczek na podatek i które wykazuje się dopiero w zeznaniu rocznym.

Sprawozdanie finansowe za 2017 należy złożyć do US na papierze

Przepisy nakładające obowiązek składania w US przez przedsiębiorców – podatników CIT i PIT – sprawozdań finansowych (sf) wraz ze sprawozdaniami z badania drogą elektroniczną wejdą w życie dopiero z początkiem października 2018. Regulacja przewidująca taki sposób składania sf została co prawda wprowadzona do updop już od 1.01.2018, jednak – jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie Redakcji „Rachunkowości” – nie ma ona zastosowania do sf za 2017.

 

Faktury wystawiane do paragonów w JPK_VAT

Faktura dokumentująca sprzedaż na rzecz osoby prywatnej zaewidencjonowana w kasie fiskalnej – co do zasady – nie powinna być zapisywana w rejestrze sprzedaży.

Nasze Wydawnictwo wystąpiło do Ministerstwa Finansów o wyjaśnienie, czy w ewidencji VAT (i w konsekwencji w JPK_VAT) można ujmować faktury wystawione do paragonów (dla osób prywatnych). Z odpowiedzi, jakie otrzymaliśmy w dniu 4 i 9 stycznia br. wynika, iż: „(…) Jeżeli (…) faktura będzie wystawiana na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – konsumenta, wówczas taka faktura nie powinna być wykazywana odrębnie w ewidencji sprzedaży VAT. Taka sprzedaż jest bowiem zaksięgowana w rejestrze sprzedaży zbiorczo, na podstawie raportu okresowego i podatnik nie powinien odrębnie księgować takich faktur w prowadzonej ewidencji sprzedaży. (…)”

„(…) Niemniej jednak w sytuacji, gdy wprowadzi taką fakturę do swojego rejestru i wykaże ją w przesłanym pliku JPK_VAT, wpisując w polu »numer kontrahenta« »BRAK«, to w takim przypadku nie zachodzi konieczność przesyłania korekty pliku JPK_VAT, a podatnik nie będzie wzywany do składania wyjaśnień w związku ze złożonym JPK_VAT

Anulowanej faktury nie należy wykazywać w ewidencji VAT i JPK_VAT – odpowiedź MF

Anulowanie faktury

Przepisy o VAT nie odnoszą się do możliwości anulowania faktur. W praktyce jednak organy podatkowe dopuszczają takie rozwiązanie, pod warunkiem jednak, że czynność udokumentowana ww. fakturą nie została dokonana, a faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego. Anulowanie faktury powinno odbyć się poprzez opatrzenie faktury odpowiednią adnotacją o przyczynie i okolicznościach anulowania i pozostawienie jej w dokumentacji podatkowej.

Obecnie podatnicy często wystawiają faktury za pomocą programu księgowego, który nie zawiera opcji anulowania faktury. Jeżeli więc zaistnieje konieczność anulowania faktury, wówczas podatnicy – w celu „usunięcia” faktury z programu:

1) wprowadzają w księgach zapisy przeciwne (ze znakiem „minus” – np. na podstawie dokumentu PK – polecenie księgowania) lub

2) wystawiają faktury korygujące (takie korekty mają charakter techniczny i nie są przekazywane żadnemu podmiotowi, gdyż do transakcji nie doszło).

Zwracamy jednak uwagę, że ten drugi sposób anulowania faktury (poprzez wystawienie faktury korygującej, mającej wyłącznie charakter techniczny) nie jest akceptowany przez organy podatkowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 16 grudnia 2016 r., nr 1462-IPPP3.4512.746.2016.1.ISK uznał, że wystawienie faktury korygującej, w celu anulowania faktury, nie jest prawidłowe.

Zaznaczamy, że na przytoczoną interpretację podatnik złożył skargę do WSA, ale sąd skargę tę oddalił (patrz: wyrok WSA z 13 lutego 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 943/17, orzeczenie nieprawomocne).

Choć tak rygorystyczne stanowisko – w naszej ocenie – nie zasługuje na aprobatę, to zalecamy ostrożność i niestosowanie drugiego z ww. rozwiązań.

Anulowana faktura a ewidencja VAT i JPK_VAT

Pojawiła się wątpliwość, czy faktura, która została anulowana, powinna być wykazana w ewidencji VAT i JPK_VAT („in plus” i „in minus” – na podstawie np. PK), czy też nie powinna być w ogóle wykazywana. Z takim pytaniem nasze Wydawnictwo wystąpiło do Ministerstwa Finansów (dalej: MF). W odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy w dniu 8 marca br., MF wyjaśniło:

„(…) Krajowa Informacja Skarbowa zauważa, że ani przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, ani przepisy rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, nie regulują kwestii dotyczącej anulowania wystawionych faktur.

W praktyce jednak – w drodze wyjątku, gdy faktura dokumentuje czynność rzeczywiście niedokonaną – jest dopuszczalne anulowanie faktury, jednakże powinno ono dotyczyć wyłącznie tych dokumentów rozliczeniowych, które nie zostały wprowadzone przez podatnika do obrotu prawnego.

Anulowanie faktury powinno być traktowane w sposób wyjątkowy i wykorzystywane tylko w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Ponadto, podatnik powinien dołożyć należytej staranności przy dokumentowaniu zaistniałych zdarzeń gospodarczych, a w przypadku anulowania faktur powinien opatrzyć je odpowiednią adnotacją o przyczynie i okolicznościach anulowania uniemożliwiającą ich wykorzystanie oraz pozostawić w dokumentacji podatkowej dla celów dowodowych, bez wprowadzania ich do ewidencji i wykazywania wynikających z nich kwot w deklaracji VAT (podkreśl. red.).