Dalsze zawieszenie stosowania podatku od sprzedaży detalicznej

Sejm na posiedzeniu w dniach 10-13 października 2017 r. uchwalił m.in. nowelizację ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, która wstrzymuje funkcjonowanie tego podatku do końca 2018 r.

Podatek od sprzedaży detalicznej do polskiego systemu podatkowego został wprowadzony z dniem 1 września 2016 r. i miał dotyczyć przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od tego dnia. Podatnicy, którzy osiągnęli w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej ponad 17 mln zł, mieli składać deklarację podatkową o wysokości podatku oraz obliczać i wpłacać podatek na rachunek urzędu skarbowego.

Jednak Komisja Europejska, na podstawie decyzji z dnia 19 września 2016 r., wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie wprowadzenia do polskiego systemu podatkowego podatku od sprzedaży detalicznej. Komisja zarzuciła, że progresywne stawki podatku oparte na wielkości przychodów przyznają przedsiębiorstwom o niskich przychodach przewagę nad ich konkurentami. Zobowiązała zatem Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia jego analizy przez Komisję.

Z uwagi na fakt, że istnieje ryzyko, iż skarga nie zostanie rozpoznana do końca 2017 roku, zaistniała potrzeba dalszego wstrzymania stosowania jej przepisów. W projekcie nowelizacji ustawy zaproponowano, aby przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej miały zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2019.

Comments are closed.