Faktury wystawiane do paragonów w JPK_VAT

Faktura dokumentująca sprzedaż na rzecz osoby prywatnej zaewidencjonowana w kasie fiskalnej – co do zasady – nie powinna być zapisywana w rejestrze sprzedaży.

Nasze Wydawnictwo wystąpiło do Ministerstwa Finansów o wyjaśnienie, czy w ewidencji VAT (i w konsekwencji w JPK_VAT) można ujmować faktury wystawione do paragonów (dla osób prywatnych). Z odpowiedzi, jakie otrzymaliśmy w dniu 4 i 9 stycznia br. wynika, iż: „(…) Jeżeli (…) faktura będzie wystawiana na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – konsumenta, wówczas taka faktura nie powinna być wykazywana odrębnie w ewidencji sprzedaży VAT. Taka sprzedaż jest bowiem zaksięgowana w rejestrze sprzedaży zbiorczo, na podstawie raportu okresowego i podatnik nie powinien odrębnie księgować takich faktur w prowadzonej ewidencji sprzedaży. (…)”

„(…) Niemniej jednak w sytuacji, gdy wprowadzi taką fakturę do swojego rejestru i wykaże ją w przesłanym pliku JPK_VAT, wpisując w polu »numer kontrahenta« »BRAK«, to w takim przypadku nie zachodzi konieczność przesyłania korekty pliku JPK_VAT, a podatnik nie będzie wzywany do składania wyjaśnień w związku ze złożonym JPK_VAT

Comments are closed.