Ile w 2018 r. może wynieść płaca minimalna?

Przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847) zobowiązują Radę Ministrów do przedstawienia Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji, w terminie do 15 czerwca każdego roku, propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej w roku następnym.

Propozycja przedstawiona przez Radę Ministrów w dniu 8 czerwca br. przewidywała wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. na poziomie 2.080 zł, natomiast minimalnej stawki godzinowej - 13,50 zł.

W dniu 28 lipca 2017 r. resort pracy na stronie internetowej www.mpips.gov.pl poinformował, że: „(…) Negocjacje prowadzone w terminie ustawowym, tj. 30 dni od dnia otrzymania propozycji przez RDS nie zakończyły się uzgodnieniem przez Radę Dialogu Społecznego przyszłorocznej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej. Wobec powyższego, zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy, Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić ww. wysokości,  w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września br.

Zgodnie z ustawą, wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w 2018 r., ustalona przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, nie może być niższa niż wysokość zaproponowana przez Radę Ministrów Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji, tj. odpowiednio 2 080 zł oraz 13,50 zł. 

Uwzględniając sytuację na rynku pracy, optymistyczne prognozy wzrostu gospodarczego oraz poziom inflacji, a także dyskusję na forum Rady Dialogu Społecznego, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął procedurę legislacyjną zmierzającą do wydania (do dnia 15 września br.) stosownego rozporządzenia.

W projektowanym rozporządzeniu przekazanym do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponował kwoty przyszłorocznych wysokości minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2100 zł – w przypadku minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 13,70 zł w przypadku minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych. Ostateczna decyzja w tym zakresie należy do Rady Ministrów.”.

Comments are closed.