Konstytucja Biznesu przyjęta przez Sejm

Sejm na posiedzeniu w dniach 25-26 stycznia 2018 r. uchwalił tzw. Pakiet Konstytucji Biznesu. W jej skład wchodzą ustawy: Prawo przedsiębiorców, Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Konstytucja Biznesu wprowadza katalog zasad regulujących relacje biznesu z państwem np.: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; domniemanie uczciwości przedsiębiorcy; zasada proporcjonalności.

Propozycje zawarte w Prawie przedsiębiorców to m.in.:

  • wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowej – w przypadkach działalności na mniejszą skalę nie będzie obowiązku rejestracji działalności,
  • wprowadzenie tzw. ulgi na start – początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności,
  • wdrożenie zasady posługiwania się przez przedsiębiorcę w kontaktach z urzędami wyłącznie NIP,
  • wydawanie przez organy administracji objaśnień prawnych napisanych prostym językiem, wyjaśniających skomplikowane przepisy w zakresie działalności gospodarczej,
  • ochrona przedsiębiorcy przed negatywnymi konsekwencjami, jeśli jego działania były zgodne z dotychczasową praktyką stosowania przepisów przez organ administracji.

Ustawa zastąpi obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa ma wejść w życie 1 marca 2018 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących ulgi na start, które zaczną obowiązywać 31 marca 2018

Comments are closed.