Limity na 2018 r. obowiązujące podatników PIT i CIT

Korzystanie przez podatników z niektórych przywilejów w zakresie podatku dochodowego uzależnione jest od limitów, które są wyrażone w euro. Do przeliczenia kwot tych limitów na walutę polską stosuje się średni kurs euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. Ustawowe limity na 2018 r. należy zatem przeliczyć według średniego kursu NBP z 2 października 2017 r. (gdyż 1 października br. przypadł w niedzielę). Kurs ten wyniósł 4,3137 zł/euro (zgodnie z tabelą nr 190/A/NBP/2017).

1. Status małego podatnika

Małym podatnikiem w rozumieniu art. 5a pkt 20 updof i art. 4a pkt 10 updop, jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym przeliczonej na złote kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Zatem w 2018 r. status małego podatnika będzie miał podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczy w 2017 r. kwoty 5.176.000  (1.200.000 euro × 4,3137 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).

Przypomnijmy, że podatnicy posiadający status małego podatnika będą mogli w 2018 r.:

  • wybrać opłacanie zaliczek na podatek dochodowy za okresy kwartalne, stosownie do art. 44 ust. 3g-3i updof lub art. 25 ust. 1b-2 updop,
  • dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22k ust. 7-13 updof lub art. 16k ust. 7-13 updop.

2. Jednorazowa amortyzacja

W odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych) prawo do jednorazowej amortyzacji, dokonywanej na zasadach określonych w art. 22k ust. 7-13 updof lub art. 16k ust. 7-13 updop, przysługuje:

  • małym podatnikom oraz
  • podatnikom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej (w roku jej rozpoczęcia).

Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dokonuje się w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 2018 r. będzie wynosił zatem 216.000 zł (50.000 euro × 4,3137 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).

3. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych  

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli ich przychody w rozumieniu art. 14 updof, za poprzedni rok podatkowy wyniosły co najmniej równowartość w złotych kwoty określonej w przepisach o rachunkowości, czyli 2.000.000 euro (art. 24a ust. 1 i 4 updof oraz art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości). Tak więc limit przychodów za 2017 r., z którego osiągnięciem wiąże się obowiązek zaprowadzenia w 2018 r. ksiąg rachunkowych przez wspomniane podmioty wykonujące działalność gospodarczą, wynosi 8.627.400 zł (2.000.000 euro x 4,3137 zł/euro).

4. Opłacanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Z uregulowań zawartych w art. 6 ust. 4-6 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2180 ze zm.) wynika, że nieprzekroczenie przez podatników prowadzących działalność gospodarczą określonych limitów przychodu za dany rok podatkowy warunkuje ich prawo do stosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w roku następnym.

Podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą będą mogli opłacać w 2018 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w 2017 r. uzyskają przychody w wysokości nieprzekraczającej 1.078.425 zł, tj. 250.000 euro x 4,3137 zł/euro. Limit w tej wysokości dotyczy:

  • przychodów uzyskanych z działalności prowadzonej przez podatnika wyłącznie samodzielnie,
  • sumy przychodów uzyskanych przez wspólników spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych – jeżeli podatnik uzyskiwał przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki,
  • odrębnie – przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie oraz sumy przychodów wspólników spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych – jeżeli podatnik jednocześnie prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki,
  • przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika samodzielnie lub w formie spółki, który za część 2017 r. opłacał podatek w formie karty podatkowej i za część według skali podatkowej.

Z kolei do opłacania w 2018 r. ryczałtu za okresy kwartalne uprawnieni będą podatnicy, gdy przychody za 2018 r. uzyskane:

  • z działalności prowadzonej samodzielnie albo
  • przez spółkę cywilną osób fizycznych lub spółkę jawną osób fizycznych, której są wspólnikami,

nie przekroczą równowartości 107.842,50 zł, czyli równowartości 25.000 euro w przeliczeniu po kursie 4,3137 zł/euro

Comments are closed.