Mniej zwolnień ze stosowania kas fiskalnych w 2018 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2177) obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 r. W związku z powyższym konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia, gdyż jego brak skutkowałby objęciem z dniem 1 stycznia 2018 r. obowiązkiem stosowania kas rejestrujących wszystkich podatników korzystających dotychczas ze zwolnień z ewidencjonowania. Projekt „nowego” rozporządzenia w tej sprawie (z 27 listopada br.) opublikowano na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl).

Generalnie zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ma być – mocą nowego rozporządzenia – przedłużony na rok 2018, przy utrzymaniu na dotychczasowym poziomie kryterium wysokości obrotu, tj. 20.000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą (dla tej drugiej grupy stosuje się proporcjonalne przeliczenie kwoty 20.000 zł). Projekt „nowego” rozporządzenia przewiduje jednak pewne zmiany w stosunku do zwolnień obecnie obowiązujących.

Zwolnienia przedmiotowe

Planowane zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych z ewidencjonowania polegają na ograniczeniu zwolnienia przewidzianego dla usług finansowych i ubezpieczeniowych (patrz: poz. 25 załącznika w związku z § 2 rozporządzenia). Ze zwolnienia z kas mają bowiem zostać wyłączone usługi w zakresie wymiany walut świadczone przez inne podmioty niż banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe.

Zwolnienia przedmiotowo – podmiotowe

Projektowane zmiany rozszerzają katalog czynności, do których nie można byłoby stosować zwolnień z rejestrowania obrotu przy wykorzystaniu kas fiskalnych. Mianowicie projekt rozporządzenia przewiduje, że obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na poziom osiąganych obrotów, zostanie objęte świadczenie usług:

  • kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
  • związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
  • w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, świadczenie ww. usług ma zostać zwolnione ze stosowania kas rejestrujących do 31 marca 2018 r. dla podatników, którzy:

  • kontynuują lub rozpoczynają ich świadczenie po dniu 31 grudnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.,
  • przed dniem 1 stycznia 2018 r. zaprzestaną ich świadczenia, a następnie, po wejściu w życie rozporządzenia, rozpoczną ich świadczenie do dnia 31 marca 2018 r.

Powyższy okres przystosowawczy ma dotyczyć zarówno podatników korzystających ze zwolnienia z tytułu osiąganego pułapu obrotów do wysokości 20.000 zł (patrz: § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia), z tytułu osiąganego udziału procentowego obrotu (§ 3 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia), jak i korzystających ze zwolnienia wskazanego pod poz. 39 załącznika do rozporządzenia (tj. gdy zapłata dokonywana jest za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK, a z ewidencji wynika, czego ona dotyczy). Okres ten ma także dotyczyć podatników, którzy rozpoczną świadczenie ww. usług po 31 grudnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. – którzy przed ich wykonaniem nie dokonają sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018

Comments are closed.