Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 r. także dla rolników – informacja KRUS

Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny zostanie obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Aktualnie wynosi on co najmniej 61 lat i 3 miesiące - dla kobiet oraz co najmniej 66 lat i 3 miesiące – dla mężczyzn.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) na stronie internetowej www.krus.gov.pl wskazała, że: „(…) o przyznanie emerytury rolniczej będą mogły wówczas ubiegać się:

  • osoby, które skończą 60 lub 65 lat po dniu 30 września 2017 r.,
  • osoby, które do dnia 30 września 2017 r. skończą 60 lub 65 lat, ale nie osiągną do tego czasu podwyższonego wieku emerytalnego, czyli takiego, który obowiązuje obecnie i zależy od roku oraz kwartału urodzenia,
  • osoby, które do dnia 30 września 2017 r. osiągną również podwyższony wiek emerytalny, jeśli nie mają jeszcze przyznanej emerytury rolniczej. (…)

Przypomina, że rolnicy i domownicy, poza wiekiem emerytalnym, muszą legitymować się również 25-letnim okresem podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu (wyłącznie ubezpieczenie rolnicze).

Prawo do emerytury rolniczej jest ustalane na wniosek. Wyjątek stanowią osoby pobierające rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, którym - po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego - emerytura rolnicza zostanie przyznana z urzędu, o ile będą posiadać wymagany okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Emerytura rolnicza jest generalnie przyznawana od dnia spełnienia warunków do otrzymania tego świadczenia, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Niemniej jednak osoby, które ukończą wiek 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) przed dniem 1 października 2017 r., ale przed tym dniem nie osiągną jeszcze podwyższonego wieku emerytalnego, uzyskają prawo do emerytury rolniczej od miesiąca zgłoszenia wniosku, jednak nie wcześniej niż od 1 października 2017 r.

KRUS informuje ponadto, że: „(…) w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od dnia 1 października 2017 r. nie będzie przyznawana częściowa emerytura rolnicza. Natomiast częściowe emerytury rolnicze przyznane przed dniem 1 października 2017 r. zostaną z urzędu zamienione - od tej daty - na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym.

(…) rolnicy, którzy do dnia 31 grudnia 2017 roku ukończą wiek 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni), będą posiadać co najmniej 30 letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz zaprzestaną prowadzenia działalności rolniczej, mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę rolniczą. Wniosek o wcześniejszą emeryturę rolniczą może być również złożony po tej dacie

Comments are closed.