Nowelizacja ustawy o rachunkowości

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości

23 września 2015 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1333), które wprowadzają m.in. kategorię jednostek małych oraz szereg uproszczeń w sprawozdawczości finansowej dla tych jednostek.

Ustawa wprowadza również możliwość stosowania uproszczonych zasad rachunkowości dla szerszego niż dotychczas katalogu jednostek w zakresie ewidencji umów leasingu, odstąpienia od ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz wyceny instrumentów finansowych.

Wprowadza ona także możliwość stosowania uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (zamiast ksiąg rachunkowych) przez małe organizacje pozarządowe, których przychody z określonych w ustawie tytułów nie przekroczą rocznie 100.000 zł. Uproszczenie to nie obejmuje jednak spółek kapitałowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

Dodatkowo w ustawie o rachunkowości zmieniono m.in. przepisy dotyczące terminu przeliczania na walutę polską wielkości wyrażonych w euro (art. 3 ust. 3 tej ustawy), rozszerzono katalog jednostek sporządzających sprawozdanie z działalności, zobligowano krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego do poddania obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego, dostosowano przepisy w zakresie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych poprzez m.in. zmianę definicji jednostek powiązanych, jednostki stowarzyszonej oraz znaczącego inwestora i znaczącego wpływu, a także wprowadzenie nowej definicji zaangażowania w kapitale.

Comments are closed.