Obowiązek prowadzenia e-ewidencji VAT od 2018 r.

Począwszy od 1 stycznia 2018 r. wszyscy czynni podatnicy VAT będą zobowiązani do prowadze­nia ewidencji dla celów VAT w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych. Wynika tak z art. 109 ust. 8a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.

Ponadto, jak wskazują przepisy Ordynacji podatkowej, obowiązek przekazywania danych (całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych), a także informacji o ewidencji VAT w formie JPK mają wyłącznie podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Poprzez księgi podatkowe należy rozumieć księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci.

Tym samym czynny podatnik VAT od 1 stycznia 2018 r., tj. od momentu prowadzenia ewidencji VAT przy użyciu programu komputerowego, zostanie także objęty obowiązkiem przekazywania JPK_VAT, tj. informacji o ewidencji VAT w postaci JPK, bez żądania organu podatkowego. Informację tę będzie należało przekazywać za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przy czym należy podkreślić, że podatnicy, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione z VAT (podmiotowo czy też przedmiotowo), zostali zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 tej ustawy. Jednakże podatnik, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, powinien prowadzić ewidencję sprzedaży za każdy dzień, nie później niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym, sumując kwotę obrotu uzyskanego od początku roku, aby móc określić moment, w którym utraci prawo do tego zwolnienia.

Podatnicy zwolnieni z VAT nie będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji dla celów VAT w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych.

Comments are closed.