Biuro Rachunkowe Żory

Świadczymy usługi księgowe, usługi kadrowo-płacowe oraz inne. By dowiedzieć się więcej sprawdź naszą ofertę lub zadzwoń i zapytaj co możemy dla Ciebie zrobić!

Bezpieczeństwo i zaufanie

Bezpieczeństwo i zaufanie

Biuro rachunkowe z Żor zaprasza do współpracy! Oferujemy szeroki zakres usług oraz atrakcyjne ceny. Jesteśmy bezpiecznym i sprawdzonym partnerem.
Read More
Kompleksowe usługi rachunkowe

Kompleksowe usługi rachunkowe

Świadczymy usługi z zakresu: prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych, kadry i płace, deklaracje VAT, ZUS i wiele więcej. Sprawdź ofertę!
Read More
Umów się na spotkanie!

Umów się na spotkanie!

Umów się telefonicznie na spotkanie w wybranym przez Ciebie terminie. Tel: 504 067 791
Read More
Odwiedź nasze biuro!

Odwiedź nasze biuro!

Ul. Żeromskiego 5 44-240 Żory Godziny otwarcia: Pn. - Pt. 8:00-16:00 Sob. 9:00-13:00
Read More

JPK_VAT z uproszczonym e-podpisem

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą mogły przesyłać pliki JPK_VAT opatrzone jedynie swoimi podstawowymi danymi oraz kwotą przychodu z PIT. Nie będą musiały kupować kwalifikowanego podpisu elektronicznego ani mieć profilu zaufanego.

Tak wynika z datowanego na 19.01.2018 projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie MF z 24.06.2016 w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane (DzU z 2016 poz. 932 ze zm.).

  • MF – Minister Finansów
  • JPK – Jednolity Plik Kontrolny

Ten ostatni akt prawny nakłada na podatników obowiązek podpisywania przesyłanych elektronicznie organom podatkowym ksiąg podatkowych (w tym JPK_VAT) kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym (ePUAP).

Zmiana ma umożliwić trzeci sposób podpisywania plików JPK, ale tylko jednej grupie podatników – osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. Na ten inny podpis elektroniczny składać się ma: wysokość przychodu z PIT (wykazanego w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy o 2 lata wcześniejszy niż rok przesyłania księgi albo wartość „0”, gdy za ten rok podatkowy nie złożono zeznania), imię i nazwisko, data urodzenia oraz NIP podatnika. W identyczny sposób podpisywane są obecnie deklaracje VAT-7 oraz zeznania roczne składane przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

Rozporządzenie ma wejść w życie w dniu następnym po dniu ogłoszenia. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że nowym podpisem będą mogły być opatrzone pliki JPK_VAT za styczeń 2018 składane do 25.02.2018

PIT-28 trzeba złożyć do 31 stycznia br.

Podatnicy opodatkowujący uzyskiwane przychody tzw. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zobowiązani są składać roczne zeznania podatkowe za dany rok do końca stycznia roku następnego. Stąd z przychodów uzyskanych w 2017 r. powinni się rozliczyć z fiskusem do środy 31 stycznia 2018 r. W tym samym dniu przypada również ostateczny termin zapłaty na rachunek urzędu skarbowego ryczałtu za grudzień 2017 r. (dla opłacających w ubiegłym roku podatek za poszczególne miesiące) albo za IV kwartał 2017 r. (dla korzystających z ryczałtu kwartalnego).

Formularzem zeznania przeznaczonym do rozliczania dla podatników opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym jest druk PIT-28. Do zeznania tego dołączają w zależności od potrzeb następujące załączniki:

informację o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28/A) oraz ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o pdof,

  • informację o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (PIT-28/B),
  • informację o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku (PIT/O),
  • oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K),
  • informację o odliczeniu wydatków mieszkaniowych (PIT/D).

Zeznanie PIT-28 podatnik zobowiązany jest złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według swojego miejsca zamieszkania. Wykazuje w nim wysokość uzyskanego w danym roku przychodu według poszczególnych stawek opodatkowania, wysokość dokonanych odliczeń, a także wysokość należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców i osób z nimi współpracujących w 2018 r.

W dniu dzisiejszym Główny Urząd Statystyczny podał kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2017 r., włącznie z wypłatami z zysku. Wynosi ona 4.739,91 zł. W oparciu o tę kwotę ustala się podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców i osób współpracujących z przedsiębiorcami.

Przypominamy, że podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla ww. osób stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Składka w nowej wysokości obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. A zatem minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców i osób z nimi współpracujących w 2018 r. wynosi 3.554,93 zł (75% z 4.739,91 zł), natomiast składka – 319,94 zł (9% z 3.554,93 zł). Odliczeniu od podatku dochodowego podlega składka w kwocie 275,51 zł (7,75% z 3.554,93 zł).

Biuro rachunkowe ma czas na sporządzenie i przesłanie PIT-11 w imieniu klienta do 28 lutego

Jeśli PIT- 11 za przedsiębiorcę sporządza biuro rachunkowe, lub przedsiębiorca zatrudnia więcej niż 5 pracowników deklaracje należy przekazać do urzędu skarbowego w wersji elektronicznej. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy nie rozliczani przez biuro rachunkowe, których liczba pracowników jest mniejsza, wtedy, dokumenty można złożyć do urzędu skarbowego w wersji papierowej, jednak nie później niż do końca stycznia.

W PIT-11 wykazuje się nie tylko dane do rozliczenia dochodów wynikających z umów o pracę, ale otrzymują go również m.in. osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Jeśli pracownik poza przychodami ze stosunku pracy uzyskał od tego samego płatnika również przychody z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło, wystarczy wystawić jeden PIT-11, obecnie w obowiązującej wersji nr 23.

Od przychodów uzyskiwanych z umów do 200 zł odprowadzany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18%. Nie pobiera się więc od nich zaliczek na podatek dochodowy ani nie wykazuje się ich w zeznaniu rocznym. Jeśli jednak w konkretnym przypadku nie zostaną spełnione przesłanki do zastosowania wspomnianego ryczałtu, w szczególności z umowy cywilnoprawnej (np. zlecenia) nie będzie wynikała wprost określona kwota należności, to po stronie płatnika wystąpi obowiązek pobrania zaliczki i wykazania osiągniętego przez zleceniobiorcę przychodu w PIT-11. Stanie się tak nawet wówczas, gdyby należność za wykonane zlecenie ostatecznie była niższa niż 200 zł.

Wykazuje się tylko dochody uzyskane w danym roku

Warto pamiętać, że PIT-11 wystawia się za okres uzyskiwania przez podatnika dochodów, od których płatnik pobierał i odprowadzał do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy. Przy czym aktualnie w informacji wpisuje się tylko rok, w którym podatnik uzyskiwał te dochody

 

VAT-7 za grudzień 2017 r. można złożyć w formie papierowej

Deklarację VAT-7 za grudzień 2017 r. podatnicy mają obowiązek złożyć do 25 stycznia 2018 r. W tym samym terminie deklarację VAT-7K za IV kwartał 2017 r. muszą złożyć podatnicy rozliczający VAT za okresy kwartalne.

Przepisy ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 2024) wprowadziły zmiany do art. 99 ust. 11b ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że deklaracje VAT składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przepis ten stosowało się począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2017 r. Przy czym, jak zastrzeżono w art. 16 ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, w odniesieniu do okresów rozliczeniowych przypadających od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r., art. 99 ust. 11b ustawy o VAT nie stosuje się w stosunku do podatników, którzy nie są:

1) obowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE,

2) dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT, bądź nabywcami tych towarów lub usług,

3) obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy o pdof lub art. 27 ust. 1c ustawy o pdop, do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą internetu.

Oznacza to, że podatnicy, którzy nie są wymienieni w punktach od 1 do 3, nie mieli w 2017 r. obowiązku składania e-deklaracji VAT.

Pierwszą e-deklaracją w ich przypadku będzie deklaracja VAT za styczeń 2018 r. (składana do 26 lutego 2018 r.). Natomiast obowiązek ten nie obejmie deklaracji składanych do 25 stycznia 2018 r., a dotyczących rozliczenia VAT za grudzień 2017 r. (oraz IV kw. 2017 r.). W przepisie przejściowym (art. 16 powołanej ustawy) wyraźnie wskazano, że art. 99 ust. 11b ustawy o VAT nie stosuje się do okresów rozliczeniowych przypadających od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r