Biuro Rachunkowe Żory

Świadczymy usługi księgowe, usługi kadrowo-płacowe oraz inne. By dowiedzieć się więcej sprawdź naszą ofertę lub zadzwoń i zapytaj co możemy dla Ciebie zrobić!

Bezpieczeństwo i zaufanie

Bezpieczeństwo i zaufanie

Biuro rachunkowe z Żor zaprasza do współpracy! Oferujemy szeroki zakres usług oraz atrakcyjne ceny. Jesteśmy bezpiecznym i sprawdzonym partnerem.
Read More
Kompleksowe usługi rachunkowe

Kompleksowe usługi rachunkowe

Świadczymy usługi z zakresu: prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych, kadry i płace, deklaracje VAT, ZUS i wiele więcej. Sprawdź ofertę!
Read More
Umów się na spotkanie!

Umów się na spotkanie!

Umów się telefonicznie na spotkanie w wybranym przez Ciebie terminie. Tel: 504 067 791
Read More
Odwiedź nasze biuro!

Odwiedź nasze biuro!

Ul. Żeromskiego 5 44-240 Żory Godziny otwarcia: Pn. - Pt. 8:00-16:00 Sob. 9:00-13:00
Read More

Dalsze zawieszenie stosowania podatku od sprzedaży detalicznej

Sejm na posiedzeniu w dniach 10-13 października 2017 r. uchwalił m.in. nowelizację ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, która wstrzymuje funkcjonowanie tego podatku do końca 2018 r.

Podatek od sprzedaży detalicznej do polskiego systemu podatkowego został wprowadzony z dniem 1 września 2016 r. i miał dotyczyć przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od tego dnia. Podatnicy, którzy osiągnęli w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej ponad 17 mln zł, mieli składać deklarację podatkową o wysokości podatku oraz obliczać i wpłacać podatek na rachunek urzędu skarbowego.

Jednak Komisja Europejska, na podstawie decyzji z dnia 19 września 2016 r., wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie wprowadzenia do polskiego systemu podatkowego podatku od sprzedaży detalicznej. Komisja zarzuciła, że progresywne stawki podatku oparte na wielkości przychodów przyznają przedsiębiorstwom o niskich przychodach przewagę nad ich konkurentami. Zobowiązała zatem Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia jego analizy przez Komisję.

Z uwagi na fakt, że istnieje ryzyko, iż skarga nie zostanie rozpoznana do końca 2017 roku, zaistniała potrzeba dalszego wstrzymania stosowania jej przepisów. W projekcie nowelizacji ustawy zaproponowano, aby przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej miały zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2019.

Limity na 2018 r. obowiązujące podatników PIT i CIT

Korzystanie przez podatników z niektórych przywilejów w zakresie podatku dochodowego uzależnione jest od limitów, które są wyrażone w euro. Do przeliczenia kwot tych limitów na walutę polską stosuje się średni kurs euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. Ustawowe limity na 2018 r. należy zatem przeliczyć według średniego kursu NBP z 2 października 2017 r. (gdyż 1 października br. przypadł w niedzielę). Kurs ten wyniósł 4,3137 zł/euro (zgodnie z tabelą nr 190/A/NBP/2017).

1. Status małego podatnika

Małym podatnikiem w rozumieniu art. 5a pkt 20 updof i art. 4a pkt 10 updop, jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym przeliczonej na złote kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Zatem w 2018 r. status małego podatnika będzie miał podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczy w 2017 r. kwoty 5.176.000  (1.200.000 euro × 4,3137 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).

Przypomnijmy, że podatnicy posiadający status małego podatnika będą mogli w 2018 r.:

 • wybrać opłacanie zaliczek na podatek dochodowy za okresy kwartalne, stosownie do art. 44 ust. 3g-3i updof lub art. 25 ust. 1b-2 updop,
 • dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22k ust. 7-13 updof lub art. 16k ust. 7-13 updop.

2. Jednorazowa amortyzacja

W odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych) prawo do jednorazowej amortyzacji, dokonywanej na zasadach określonych w art. 22k ust. 7-13 updof lub art. 16k ust. 7-13 updop, przysługuje:

 • małym podatnikom oraz
 • podatnikom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej (w roku jej rozpoczęcia).

Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dokonuje się w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 2018 r. będzie wynosił zatem 216.000 zł (50.000 euro × 4,3137 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).

3. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych  

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli ich przychody w rozumieniu art. 14 updof, za poprzedni rok podatkowy wyniosły co najmniej równowartość w złotych kwoty określonej w przepisach o rachunkowości, czyli 2.000.000 euro (art. 24a ust. 1 i 4 updof oraz art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości). Tak więc limit przychodów za 2017 r., z którego osiągnięciem wiąże się obowiązek zaprowadzenia w 2018 r. ksiąg rachunkowych przez wspomniane podmioty wykonujące działalność gospodarczą, wynosi 8.627.400 zł (2.000.000 euro x 4,3137 zł/euro).

4. Opłacanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Z uregulowań zawartych w art. 6 ust. 4-6 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2180 ze zm.) wynika, że nieprzekroczenie przez podatników prowadzących działalność gospodarczą określonych limitów przychodu za dany rok podatkowy warunkuje ich prawo do stosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w roku następnym.

Podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą będą mogli opłacać w 2018 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w 2017 r. uzyskają przychody w wysokości nieprzekraczającej 1.078.425 zł, tj. 250.000 euro x 4,3137 zł/euro. Limit w tej wysokości dotyczy:

 • przychodów uzyskanych z działalności prowadzonej przez podatnika wyłącznie samodzielnie,
 • sumy przychodów uzyskanych przez wspólników spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych – jeżeli podatnik uzyskiwał przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki,
 • odrębnie – przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie oraz sumy przychodów wspólników spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych – jeżeli podatnik jednocześnie prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki,
 • przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika samodzielnie lub w formie spółki, który za część 2017 r. opłacał podatek w formie karty podatkowej i za część według skali podatkowej.

Z kolei do opłacania w 2018 r. ryczałtu za okresy kwartalne uprawnieni będą podatnicy, gdy przychody za 2018 r. uzyskane:

 • z działalności prowadzonej samodzielnie albo
 • przez spółkę cywilną osób fizycznych lub spółkę jawną osób fizycznych, której są wspólnikami,

nie przekroczą równowartości 107.842,50 zł, czyli równowartości 25.000 euro w przeliczeniu po kursie 4,3137 zł/euro

Składki ZUS od 1 stycznia 2018 r. jednym przelewem

 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegnie sposób przekazywania składek ZUS. Od tego dnia będą one opłacane na jeden rachunek bankowy. Każda wpłata zostanie zaksięgowana w ZUS i rozliczona proporcjonalnie na poszczególne ubezpieczenia i Fundusze. Będzie to się odbywało na podstawie składek wskazanych w ostatniej deklaracji rozliczeniowej (przekazanej przez płatnika albo utworzonej przez ZUS, jeśli płatnik jest zwolniony z jej przekazywania). Podzielona wpłata zostanie rozliczona na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo Funduszu.

W związku z tymi zmianami ZUS od 1 października br. wysyła listem poleconym informacje o nowych numerach rachunków. Jak poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w komunikacie zamieszczonym 29 września br. na stronie internetowej www.mpisp.gov.pl: „(…) Informację o Twoim numerze rachunku składkowego ZUS wyśle Ci listem poleconym. (…)

 • Jeśli do końca grudnia 2017 roku mnie dostaniesz informacji o numerze Twojego rachunku albo jeśli zgubisz list, koniecznie skontaktuj się z ZUS. Numer rachunku otrzymasz w każdej placówce ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel.: 22 560 16 00).
 • Jeśli nie będziesz znać swojego numeru rachunku, nie opłacisz składek w 2018 roku. Dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte 31 grudnia 2017 roku

Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 2018 roku

Wraz z minimalnym wynagrodzeniem wzrasta najniższa podstawa wymiaru zasiłku dla pracowników

Podstawę wymiaru należnego pracownikowi zasiłku chorobowego (odpowiednio wynagrodzenia chorobowego, zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego) z założenia ustala się w oparciu o wypłacone mu wynagrodzenie za okres 12 lub – przy krótszym okresie zatrudnienia – pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (prawo do świadczenia). Z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy podstawa ta (wraz ze składnikami, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku) nie może być jednak niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, ta gwarantowana kwota jest odpowiednio niższa, proporcjonalna do wymiaru czasu pracy.

Podwyższanie podstawy wymiaru zasiłku do gwarantowanej kwoty nie dotyczy jednak ubezpieczonych będących pracownikami, do których wynagrodzenia nie mają zastosowania przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a więc m.in. pracowników młodocianych.

Ponieważ minimalne wynagrodzenie za pracę zmienia się co roku z dniem 1 stycznia, z tym samym dniem co roku następuje również wzrost najniższej podstawy wymiaru zasiłków należnych pracownikom.

W 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze wynosi 2.000 zł. W efekcie podstawa wymiaru zasiłku dla pełnoetatowca nie może być niższa od kwoty 1.725,80 zł (tj. 2.000 zł – 2.000 zł × 13,71%).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. (Dz. U. poz. 1747) w 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę  wynosić będzie  2.100 zł. Ten 5% wzrost najniższej płacy przełoży się odpowiednio na podwyżkę gwarantowanej wysokości podstawy wymiaru zasiłku, która w 2018 r. dla pracownika zatrudnionego na pełny etat wynosić będzie 1.812,09 zł (tj. 2.100 zł – 2.100 zł × 13,71%). Dla pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy wartości te będą odpowiednio niższe (patrz tabela).

Przykładowy wzrost gwarantowanych kwot wynagrodzenia za pracę oraz podstawy wymiaru zasiłku w zależności od wymiaru czasu pracy

Wymiar czasu pracy

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Minimalna podstawa wymiaru zasiłku*

w 2017 r.

w 2018 r.

w 2017 r.

w 2018 r.

cały etat

2.000,00 zł

2.100,00 zł

1.725,80 zł

1.812,09 zł

7/8 etatu

1.750,00 zł

1.837,50 zł

1.510,07 zł

1.585,58 zł

3/4 etatu

1.500,00 zł

1.575,00 zł

1.294,35 zł

1.359,07 zł

1/2 etatu

1.000,00 zł

1.050,00 zł

862,90 zł

906,04 zł

1/4 etatu

500,00 zł

525,00 zł

431,45 zł

453,02 zł

1/8 etatu

250,00 zł

262,50 zł

215,72 zł

226,51 zł

* po pomniejszeniu o wartość odpowiadającą 13,71%

Podzielona płatność w VAT

Rząd wprowadza mechanizm podzielonej płatności w VAT

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 19 września 2017 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Przewiduje się wprowadzenie split payment – tzw. mechanizm podzielonej płatności, który ma zapewnić większą stabilność wpływów z tytułu podatku VAT, jak również zapobiegać unikaniu płacenia tego podatku.

Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalny rachunek bankowy – rachunek VAT.

Aby umożliwić dokonywanie płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności, rachunek VAT będzie zakładany przez banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe dla każdego podmiotu posiadającego rachunek rozliczeniowy oraz analogiczny rachunek imienny dla celów działalności gospodarczej w SKOK. Przepisy nakładają na banki i SKOK-i obowiązek założenia wszystkim podatnikom rachunków VAT.

Zarówno rachunek VAT, jak i środki zgromadzone na tym rachunku będą cały czas środkami należącymi do podatnika. Będzie on miał możliwość dysponowania nimi według swojego uznania, lecz na ograniczone cele – zapłatę zobowiązania VAT do urzędu skarbowego lub zapłatę kwoty odpowiadającej kwocie VAT z faktury otrzymanej od swojego kontrahenta.

Zaproponowano zachęty dla tych podatników, którzy podejmą decyzję o stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Do podatników, którzy będą stosować metodę podzielonej płatności, nie będą miały zastosowania przepisy związane ze stosowaniem niektórych sankcji oraz nie będą wykorzystywane regulacje o odpowiedzialności solidarnej. Ponadto, jeżeli podatnik zdecyduje się na zwrot różnicy podatku na rachunek VAT, wówczas taki zwrot będzie dokonany w przyspieszonym terminie – 25 dni.

Przewiduje się, że nowe przepisy generalnie wejdą w życie 1 kwietnia 2018 r