Biuro Rachunkowe Żory

Świadczymy usługi księgowe, usługi kadrowo-płacowe oraz inne. By dowiedzieć się więcej sprawdź naszą ofertę lub zadzwoń i zapytaj co możemy dla Ciebie zrobić!

Bezpieczeństwo i zaufanie

Bezpieczeństwo i zaufanie

Biuro rachunkowe z Żor zaprasza do współpracy! Oferujemy szeroki zakres usług oraz atrakcyjne ceny. Jesteśmy bezpiecznym i sprawdzonym partnerem.
Read More
Kompleksowe usługi rachunkowe

Kompleksowe usługi rachunkowe

Świadczymy usługi z zakresu: prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych, kadry i płace, deklaracje VAT, ZUS i wiele więcej. Sprawdź ofertę!
Read More
Umów się na spotkanie!

Umów się na spotkanie!

Umów się telefonicznie na spotkanie w wybranym przez Ciebie terminie. Tel: 504 067 791
Read More
Odwiedź nasze biuro!

Odwiedź nasze biuro!

Ul. Żeromskiego 5 44-240 Żory Godziny otwarcia: Pn. - Pt. 8:00-16:00 Sob. 9:00-13:00
Read More

Ile w 2018 r. może wynieść płaca minimalna?

Przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847) zobowiązują Radę Ministrów do przedstawienia Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji, w terminie do 15 czerwca każdego roku, propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej w roku następnym.

Propozycja przedstawiona przez Radę Ministrów w dniu 8 czerwca br. przewidywała wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. na poziomie 2.080 zł, natomiast minimalnej stawki godzinowej - 13,50 zł.

W dniu 28 lipca 2017 r. resort pracy na stronie internetowej www.mpips.gov.pl poinformował, że: „(…) Negocjacje prowadzone w terminie ustawowym, tj. 30 dni od dnia otrzymania propozycji przez RDS nie zakończyły się uzgodnieniem przez Radę Dialogu Społecznego przyszłorocznej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej. Wobec powyższego, zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy, Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić ww. wysokości,  w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września br.

Zgodnie z ustawą, wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w 2018 r., ustalona przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, nie może być niższa niż wysokość zaproponowana przez Radę Ministrów Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji, tj. odpowiednio 2 080 zł oraz 13,50 zł. 

Uwzględniając sytuację na rynku pracy, optymistyczne prognozy wzrostu gospodarczego oraz poziom inflacji, a także dyskusję na forum Rady Dialogu Społecznego, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął procedurę legislacyjną zmierzającą do wydania (do dnia 15 września br.) stosownego rozporządzenia.

W projektowanym rozporządzeniu przekazanym do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponował kwoty przyszłorocznych wysokości minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2100 zł – w przypadku minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 13,70 zł w przypadku minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych. Ostateczna decyzja w tym zakresie należy do Rady Ministrów.”.

Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 r. także dla rolników – informacja KRUS

Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny zostanie obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Aktualnie wynosi on co najmniej 61 lat i 3 miesiące - dla kobiet oraz co najmniej 66 lat i 3 miesiące – dla mężczyzn.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) na stronie internetowej www.krus.gov.pl wskazała, że: „(…) o przyznanie emerytury rolniczej będą mogły wówczas ubiegać się:

  • osoby, które skończą 60 lub 65 lat po dniu 30 września 2017 r.,
  • osoby, które do dnia 30 września 2017 r. skończą 60 lub 65 lat, ale nie osiągną do tego czasu podwyższonego wieku emerytalnego, czyli takiego, który obowiązuje obecnie i zależy od roku oraz kwartału urodzenia,
  • osoby, które do dnia 30 września 2017 r. osiągną również podwyższony wiek emerytalny, jeśli nie mają jeszcze przyznanej emerytury rolniczej. (…)

Przypomina, że rolnicy i domownicy, poza wiekiem emerytalnym, muszą legitymować się również 25-letnim okresem podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu (wyłącznie ubezpieczenie rolnicze).

Prawo do emerytury rolniczej jest ustalane na wniosek. Wyjątek stanowią osoby pobierające rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, którym - po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego - emerytura rolnicza zostanie przyznana z urzędu, o ile będą posiadać wymagany okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Emerytura rolnicza jest generalnie przyznawana od dnia spełnienia warunków do otrzymania tego świadczenia, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Niemniej jednak osoby, które ukończą wiek 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) przed dniem 1 października 2017 r., ale przed tym dniem nie osiągną jeszcze podwyższonego wieku emerytalnego, uzyskają prawo do emerytury rolniczej od miesiąca zgłoszenia wniosku, jednak nie wcześniej niż od 1 października 2017 r.

KRUS informuje ponadto, że: „(…) w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od dnia 1 października 2017 r. nie będzie przyznawana częściowa emerytura rolnicza. Natomiast częściowe emerytury rolnicze przyznane przed dniem 1 października 2017 r. zostaną z urzędu zamienione - od tej daty - na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym.

(…) rolnicy, którzy do dnia 31 grudnia 2017 roku ukończą wiek 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni), będą posiadać co najmniej 30 letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz zaprzestaną prowadzenia działalności rolniczej, mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę rolniczą. Wniosek o wcześniejszą emeryturę rolniczą może być również złożony po tej dacie

Czy firmy budowlane mają przywileje w zakresie terminu zwrotu VAT?

W związku ze zmianą zasad opodatkowania usług budowlanych i wprowadzeniem od początku 2017 r. mechanizmu odwrotnego obciążenia dla większości tych usług, niektóre firmy budowlane mają problemy finansowe. Dotyczy to głównie małych i średnich firm. Dokonując zakupu towarów i usług potrzebnych do wykonywania przez podwykonawców usług budowlanych, muszą oni płacić za nabyte towary i usługi kwotę brutto (z podatkiem VAT), natomiast za wykonane usługi otrzymują kwotę netto (VAT rozlicza nabywca w ramach odwrotnego obciążenia). Taki mechanizm powoduje, że zbyt długie oczekiwanie na zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym wykazanej w deklaracji VAT, może przyczynić się do osłabienia czy nawet utraty płynności finansowej firmy. Wymogi co do zwrotu w terminie przyspieszonym do 25 dni są obecnie bardzo restrykcyjne, zatem większość firm nie może z tego uprawnienia skorzystać.

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom podatników w tej kwestii Minister Finansów w piśmie skierowanym do urzędów skarbowych zalecił dla niektórych firm z branży budowlanej dokonywanie zwrotu VAT w terminie do 15 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji. Taki przywilej dotyczyć może – jak wskazano w piśmie – mikroprzedsiębiorców wykonujących usługi budowlane (rozliczających VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia).

Zalecenia w tym zakresie nie oznaczają, że zwrot będzie w przypadku tego rodzaju firm automatyczny. Nadal podatnicy muszą liczyć się z weryfikacją zasadności zwrotu, która może odbywać się w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, kontroli celno-skarbowych lub postępowania podatkowego.

Planowane zmiany w pdof ważne dla nieprowadzących działalności

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o pdof, pdop oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym, oprócz zmian istotnych dla przedsiębiorców, przewiduje modyfikację wielu przepisów ważnych dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym… projekt ten wprowadza limit roczny przychodów uzyskiwanych z tzw. prywatnego najmu w wysokości 100.000 zł, który będzie warunkował możliwość stosowania do nich opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego w wysokości 8,5%. Ma to na celu spowodowanie ograniczenia stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktują jako dodatkowe źródło dochodów. Limit ten dotyczyć będzie łącznie małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa. To rozwiązanie miałoby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z projektem rozszerzony zostanie również katalog zwolnień przedmiotowych w pdof. Dodane zostaną do niego dwa nowe zwolnienia. Pierwsze będzie  obejmowało świadczenia uzyskane z tytułu uczestnictwa w szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Przepis ten miałby zastosowanie do świadczeń uzyskanych z tego tytułu od dnia 1 stycznia 2017 r. Drugie zwolnienie przedmiotowe dotyczyć będzie umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego. Zostaną nim objęte umorzone należności dotyczące: zaległej opłaty z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego, zaległej opłaty za dostawy do lokalu mieszkalnego energii, gazu, wody oraz za odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego, odsetek od tych należności oraz nieuregulowanych kosztów ich dochodzenia i egzekucji, w tym zasądzonych prawomocnym tytułem wykonawczym wraz z kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego. Beneficjentami tego zwolnienia będą osoby (podatnicy) wynajmujące mieszkania komunalne i socjalne.

W projekcie znalazło się również wyłączenie ze źródła kapitały pieniężne przychodów uzyskiwanych w ramach programów motywacyjnych z realizacji pochodnych instrumentów finansowych lub praw wynikających z papierów. Po nowelizacji będą one zaliczane do przychodów ze stosunku pracy lub z działalności prowadzonej osobiście – w ten sposób zamiast 19% podatkiem dochodowym zostaną one opodatkowane według skali podatkowej.

Projekt przewiduje znaczną liberalizację przepisów dotyczących tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Rozszerzeniu ulegnie krąg osób, które będą mogły odliczyć wydatki na utrzymanie psa asystującego na wszystkie osoby niepełnosprawne korzystające z tego typu pomocy. Zwiększony zostanie również zakres stosowania odliczenia w ramach tej ulgi wydatków związanych z przewozami samochodem osobowym. Zlikwidowane zostanie ograniczenie wykorzystywania go wyłącznie do przejazdów na zabiegi rehabilitacyjne oraz rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do tego odliczenia na wszystkie osoby niepełnosprawne bez względu na posiadaną grupę inwalidzką. Z uzasadnienia do projektu wynika, że zmiana ta ma przyczynić się do ułatwienia codziennego życia osób niepełnosprawnych, gdyż oprócz zabiegów rehabilitacyjnych osoby te wykorzystują samochód na przejazdy do lekarza, pracy czy na zakupy. Ponadto zwiększy się limit dochodów osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika z 9.120 zł do 10.080 zł. Do dochodów osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika nie będą wliczane alimenty. Proponuje się, aby przedstawione zmiany w zakresie ulgi rehabilitacyjnej miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r.

Szykują się zmiany w podatku dochodowym ważne dla przedsiębiorców

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy nowelizującej wszystkie trzy ustawy o podatku dochodowym tj. ustawy o pdof, o pdop oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym… Przewiduje on zmiany w obowiązujących przepisach na wielu płaszczyznach. Te istotne dla przedsiębiorców miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Projekt przewiduje wprowadzenie nowego podatku zarówno dla podatników pdop jak i pdof. Będzie to podatek od przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terenie RP, którego wartość początkowa przekracza 10.000.000 zł. Tą daniną wynoszącą 0,0042% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc, nazwaną minimalnym podatkiem dochodowym od nieruchomości komercyjnych mają być objęte: centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki oraz pozostałe budynki handlowo-usługowe, a także budynki biurowe. Z opodatkowania tym podatkiem wyłączone zostały budynki urzędów pocztowych, miejskich, gminnych, samorządowych, ministerstw, sądów i parlamentów. Podatek ten miałby podlegać odliczeniu od obliczanego na zasadach ogólnych PIT lub odpowiednio CIT.

Wprowadzone mają również zostać przepisy limitujące u podatników pdop wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (umowy licencyjne, usługi doradcze, księgowe, badania rynku, usług prawnych itp.) oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych. Limit ten ma wynosić 5% kwoty stanowiącej sumę dochodu uwzględnionego w podstawie opodatkowania, amortyzacji zaliczonej w danym roku do kosztów podatkowych oraz różnicy między przychodami i kosztami finansowania zewnętrznego. Ma on mieć zastosowanie do nadwyżki wartości wydatków przekraczających łącznie w roku podatkowym kwotę 1.200.000 zł. Nie będzie miał jednak zastosowania do należności i opłat zaliczanych bezpośrednio do kosztów wytworzenia towaru lub usługi.

W pdof ograniczona zostanie możliwość zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych. Z kolei u podatników pdop nieodpłatne przekazanie rzeczy (praw) będzie powodowało powstanie przychodu podatkowego. Ponadto podatnicy pdop nie będą mieli prawa obciążać kosztów uzyskania przychodów m.in. nagrodami i premiami z zysku netto wypłacanymi pracownikom i członkom zarządu. Obecnie kwestia ta nie jest ustawowo uregulowana – możliwość ta wynika z orzecznictwa sądów administracyjnych.

Przedmiotowy projekt zakłada zmianę przepisów umożliwiających zaliczenie do kosztów podatkowych strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności uprzednio zaliczonej do przychodów należnych. Po nowelizacji za koszt podatkowy takie straty uznawane będą jedynie w kwocie netto, tj. bez podatku od towarów i usług.

Od przyszłego roku ma obowiązywać również  podwyższony w stosunku do obecnego limit wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, umożliwiający zaliczenie wydatku na ich nabycie bezpośrednio do kosztów podatkowych. Będzie on wynosił już nie 3.500 zł ale 5.000 zł. Ma to stanowić formę zachęty dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw do zwiększania wydatków inwestycyjnych.

Zostaną również zmienione przepisy dotyczące momentu rozliczania kosztów pośrednich. Z projektu wynika, że nastąpi jednoznaczne powiązanie momentu obciążenia kosztu podatkowego wydatkiem zaliczanym do tej kategorii z momentem, w którym jest on przez podmiot gospodarczy rachunkowo uwzględniany dla potrzeb ustalenia jego wyniku finansowego (rachunkowego). Obecnie wobec braku takiego zapisu kwestia ta jest odmiennie interpretowana przez organy podatkowe oraz orzecznictwo sądowe