Biuro Rachunkowe Żory

Świadczymy usługi księgowe, usługi kadrowo-płacowe oraz inne. By dowiedzieć się więcej sprawdź naszą ofertę lub zadzwoń i zapytaj co możemy dla Ciebie zrobić!

Bezpieczeństwo i zaufanie

Bezpieczeństwo i zaufanie

Biuro rachunkowe z Żor zaprasza do współpracy! Oferujemy szeroki zakres usług oraz atrakcyjne ceny. Jesteśmy bezpiecznym i sprawdzonym partnerem.
Read More
Kompleksowe usługi rachunkowe

Kompleksowe usługi rachunkowe

Świadczymy usługi z zakresu: prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych, kadry i płace, deklaracje VAT, ZUS i wiele więcej. Sprawdź ofertę!
Read More
Umów się na spotkanie!

Umów się na spotkanie!

Umów się telefonicznie na spotkanie w wybranym przez Ciebie terminie. Tel: 504 067 791
Read More
Odwiedź nasze biuro!

Odwiedź nasze biuro!

Ul. Żeromskiego 5 44-240 Żory Godziny otwarcia: Pn. - Pt. 8:00-16:00 Sob. 9:00-13:00
Read More

APLIKACJA : ASYSTENT GOFIN

Zachęcam wszystkich do zainstalowania bezpłatnej aplikacji : ASYSTENT GOFIN

Aplikacja nie pozwoli Wam zapomnieć o ważnych termiach, zmianach przepisów,

to doskonałe narzędzie z bazą druków i aktualnych wskaźników

 

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU

okres obowiązywania:
od  1.01.2013 do  31.12.2015

1.1. Koszty uzyskania przychodów w 2013, 2014 i 2015 roku

 

Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę
139,06
łącznie nie więcej niż
1.668,72
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
139,06
2.502,56

Podstawa prawna: art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217, poz. 1588 ze zm.) i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

1.2. Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014 i 2015 r.

Lp.

Tytuł przychodów uzyskiwanych przez twórcę

Roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów w 2013, 2014 i 2015 r.

1 zapłata twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego

42.764 zł

2 opłata licencyjna za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymana w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną
3 korzystanie przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami

 

Uwaga: Podatnik będzie miał prawo do odliczenia kosztów faktycznie poniesionych, jeżeli będzie posiadał dowody, że koszty te były wyższe niż: wynikające z zastosowania ww. normy procentowej bądź wynikające z limitu określonego przez ustawodawcę w kwocie 42.764 zł.

Podstawa prawna: Art. 22 ust. 9 pkt 1-3, ust. 9a, 10 i 10a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

SKALA PODATKOWA – BEZ ZMIAN

okres obowiązywania:
od  1.01.2009 do  31.12.2015
Skala podatkowa w 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 r. 

Podstawa obliczenia podatku w złotych
 

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Kwota wolna od podatku w 2009 r. wynosi 3.089 zł (a po uwzględnieniu zasad zaokrąglania wynikających z art. 63 Ordynacji podatkowej – 3.091 zł). Kwota wolna od podatku w 2010 r., w 2011 r., 2012 r., 2013 r., 2014 r. i 2015 r. jest taka sama jak w 2009 r.

SKŁADKI ZUS – ZASADY OGÓLNE

B. Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

B.1. Składki na ubezpieczenia społeczne

 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. W 2015 r. jest to kwota 3.959 zł (Mon. Pol. z 2014 r. poz. 1137).

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosi:

 

Okres
1.01.2015 r. – 31.12.2015 r.
Najniższa podstawa wymiaru składek (zł)
2.375,40

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

 

Rodzaj ubezpieczenia
Stawka %
1.01.2015 r. – 31.12.2015 r.
(zł)
emerytalne
19,52
463,68
rentowe 8,00 190,03
chorobowe
2,45
58,20
wypadkowe
x*)
x*)

Uwaga*): Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

Zobacz: Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

B.2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2014 r. wyniosło  – 4.139,42 zł (brak publikacji aktu prawnego).

Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

 

Okres
1.01.2015 r. – 31.12.2015 r.
Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)
3.104,57
Stawka %
9
Kwota (zł)
279,41
Stawka % do odliczenia od podatku
7,75
Kwota (zł)
240,60

B.3. Składka na Fundusz Pracy

Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (patrz pkt B.1.).

 

Okres
1.01.2015 r. – 31.12.2015 r.
(zł)
Stawka 2,45%
58,20

Uwaga: Od 1 lipca 2009 r. składkę na Fundusz Pracy opłaca się za osoby, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn.

 

NOWE SKŁADKI ZUS – PREFERENCYJNE ZASADY

A. Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania składek

A.1. Składki na ubezpieczenia społeczne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, spełniających warunki określone w art. 18a ustawy o sus, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 r. wynosi – 1.750 zł (Dz. U. z 2014 r. poz. 1220).

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi:

 

Okres
1.01.2015 r. – 31.12.2015 r. 
Kwota 30% minimalnego wynagrodzenia (zł) 525,00

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia
Stawka %
1.01.2015 r.-
31.12.2015 r.
(zł)
emerytalne
19,52
102,48
rentowe 8,00 42,00
chorobowe
2,45
12,86
wypadkowe
x*)
x*)

Uwaga*): Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 878). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

A.2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2014 r. wyniosło  – 4.139,42 zł (brak publikacji aktu prawnego).

Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

 

Okres
1.01.2015 r. – 31.12.2015 r.
Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)
3.104,57
Stawka %
9
Kwota (zł)
279,41
Stawka % do odliczenia od podatku
7,75
Kwota (zł)
240,60

A.3. Składka na Fundusz Pracy

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie opłacają składki na Fundusz Pracy (art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.).