Biuro Rachunkowe Żory

Świadczymy usługi księgowe, usługi kadrowo-płacowe oraz inne. By dowiedzieć się więcej sprawdź naszą ofertę lub zadzwoń i zapytaj co możemy dla Ciebie zrobić!

Bezpieczeństwo i zaufanie

Bezpieczeństwo i zaufanie

Biuro rachunkowe z Żor zaprasza do współpracy! Oferujemy szeroki zakres usług oraz atrakcyjne ceny. Jesteśmy bezpiecznym i sprawdzonym partnerem.
Read More
Kompleksowe usługi rachunkowe

Kompleksowe usługi rachunkowe

Świadczymy usługi z zakresu: prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych, kadry i płace, deklaracje VAT, ZUS i wiele więcej. Sprawdź ofertę!
Read More
Umów się na spotkanie!

Umów się na spotkanie!

Umów się telefonicznie na spotkanie w wybranym przez Ciebie terminie. Tel: 504 067 791
Read More
Odwiedź nasze biuro!

Odwiedź nasze biuro!

Ul. Żeromskiego 5 44-240 Żory Godziny otwarcia: Pn. - Pt. 8:00-16:00 Sob. 9:00-13:00
Read More

Płaca minimalna w 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.100 zł (obecnie jest to 2.000 zł). Z kolei minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenia/o świadczenie usług zostanie podwyższona do 13,70 zł (obecnie wynosi ona 13 zł).

Jak wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej www.mpips.gov.pl: „(…) Minimalne wynagrodzenie za pracę to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy.  

Wynagrodzenie poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę jest naruszeniem praw pracowniczych. Wraz ze wzrostem tego wynagrodzenia rosną także inne świadczenia, takie jak: odprawa przy zwolnieniu grupowym, wynosząca maksymalnie piętnastokrotność płacy minimalnej, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do określonych umów zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego). Podobnie jak wynagrodzenie za pracę, podlega szczególnej ochronie. (…)”.

Zawiadomienie o prowadzeniu podatkowej księgi

Zawiadomienie o prowadzeniu podatkowej księgi jest skuteczne mimo naruszenia terminu jego złożenia

Naruszenie określonego w art. 24a ust. 3a updof terminu do zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zaprowadzeniu na rok podatkowy podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie jest zagrożone sankcją w postaci utraty prawa do prowadzenia tej księgi. Tak wynika z wyroku WSA w Szczecinie z 22 czerwca 2017 r., sygn. akt I SA/Sz 424/17

ZUS przygotowany na przywrócenie wieku emerytalnego – informacja resortu pracy

Od 1 października br. nastąpi obniżenie wieku emerytalnego, który wyniesie 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Jak poinformował resort pracy w dniu 29 sierpnia br. na stronie internetowej www.mpips.gov.pl, ZUS podjął szereg działań, które zapewnią prawidłową i terminową realizację zadań związanych ze zmianami w systemie emerytalnym. I tak:

„(…) Doradcy emerytalni

 We wszystkich swoich jednostkach ZUS powołał prawie 600 doradców emerytalnych. Jest to specjalna stała usługa doradcza,  polegająca na udzielaniu informacji o warunkach, które należy spełnić, aby uzyskać świadczenie emerytalne. Doradcy emerytalni pomagają także w wyborze optymalnego rozwiązania dotyczącego przysługującego świadczenia, a także wyliczają prognozowaną emeryturę. (…) Poza obsługą bezpośrednią w placówkach ZUS, informacji udzielają także konsultanci z Centrum Obsługi Telefonicznej. (…)

Wysyłka powiadomień

(…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał prawie 500 tys. powiadomień do osób, które 1 października br. będą miały ustalone prawo do emerytury. (…) ZUS udostępnił odpowiednie informacje na stronie internetowej. Przygotował również ulotki, broszury, plakaty czy krótkie komunikaty informacyjne. Przeprowadził ponadto tematyczne szkolenia. Zagadnienia dotyczące obniżonego wieku emerytalnego były również szeroko prezentowane w prasie ogólnokrajowej i lokalnej.

Zmiany w systemie informatycznym

ZUS dostosowuje system informatyczny do nowych warunków związanych z wprowadzeniemzmiany wieku emerytalnego. (…)

Sprawna obsługa wniosków emerytalnych

Aby zabezpieczyć sprawną obsługę wniosków emerytalnych, ZUS podjął także działania przygotowawcze o charakterze kadrowym i organizacyjnym. (…)

Kiedy złożyć wniosek?

Jeśli skończyłaś 60 lat lub skończyłeś 65 lat i chcesz otrzymywać emeryturę od 1 października 2017 r. złóż wniosek we wrześniu lub w październiku 2017 r. Jeśli złożysz wniosek później, ZUS przyzna Ci emeryturę od pierwszego dnia miesiąca, w którym otrzyma wniosek. Jeśli złożysz wniosek wcześniej, tj. przed 1 września 2017 r., nie będziesz miał przyznanej emerytury, ponieważ nowe przepisy zaczną obowiązywać dopiero od 1 października 2017 r.”.  

Ile w 2018 r. może wynieść płaca minimalna?

Przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847) zobowiązują Radę Ministrów do przedstawienia Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji, w terminie do 15 czerwca każdego roku, propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej w roku następnym.

Propozycja przedstawiona przez Radę Ministrów w dniu 8 czerwca br. przewidywała wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. na poziomie 2.080 zł, natomiast minimalnej stawki godzinowej - 13,50 zł.

W dniu 28 lipca 2017 r. resort pracy na stronie internetowej www.mpips.gov.pl poinformował, że: „(…) Negocjacje prowadzone w terminie ustawowym, tj. 30 dni od dnia otrzymania propozycji przez RDS nie zakończyły się uzgodnieniem przez Radę Dialogu Społecznego przyszłorocznej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej. Wobec powyższego, zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy, Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić ww. wysokości,  w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września br.

Zgodnie z ustawą, wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w 2018 r., ustalona przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, nie może być niższa niż wysokość zaproponowana przez Radę Ministrów Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji, tj. odpowiednio 2 080 zł oraz 13,50 zł. 

Uwzględniając sytuację na rynku pracy, optymistyczne prognozy wzrostu gospodarczego oraz poziom inflacji, a także dyskusję na forum Rady Dialogu Społecznego, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął procedurę legislacyjną zmierzającą do wydania (do dnia 15 września br.) stosownego rozporządzenia.

W projektowanym rozporządzeniu przekazanym do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponował kwoty przyszłorocznych wysokości minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2100 zł – w przypadku minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 13,70 zł w przypadku minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych. Ostateczna decyzja w tym zakresie należy do Rady Ministrów.”.

Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 r. także dla rolników – informacja KRUS

Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny zostanie obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Aktualnie wynosi on co najmniej 61 lat i 3 miesiące - dla kobiet oraz co najmniej 66 lat i 3 miesiące – dla mężczyzn.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) na stronie internetowej www.krus.gov.pl wskazała, że: „(…) o przyznanie emerytury rolniczej będą mogły wówczas ubiegać się:

  • osoby, które skończą 60 lub 65 lat po dniu 30 września 2017 r.,
  • osoby, które do dnia 30 września 2017 r. skończą 60 lub 65 lat, ale nie osiągną do tego czasu podwyższonego wieku emerytalnego, czyli takiego, który obowiązuje obecnie i zależy od roku oraz kwartału urodzenia,
  • osoby, które do dnia 30 września 2017 r. osiągną również podwyższony wiek emerytalny, jeśli nie mają jeszcze przyznanej emerytury rolniczej. (…)

Przypomina, że rolnicy i domownicy, poza wiekiem emerytalnym, muszą legitymować się również 25-letnim okresem podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu (wyłącznie ubezpieczenie rolnicze).

Prawo do emerytury rolniczej jest ustalane na wniosek. Wyjątek stanowią osoby pobierające rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, którym - po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego - emerytura rolnicza zostanie przyznana z urzędu, o ile będą posiadać wymagany okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Emerytura rolnicza jest generalnie przyznawana od dnia spełnienia warunków do otrzymania tego świadczenia, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Niemniej jednak osoby, które ukończą wiek 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) przed dniem 1 października 2017 r., ale przed tym dniem nie osiągną jeszcze podwyższonego wieku emerytalnego, uzyskają prawo do emerytury rolniczej od miesiąca zgłoszenia wniosku, jednak nie wcześniej niż od 1 października 2017 r.

KRUS informuje ponadto, że: „(…) w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od dnia 1 października 2017 r. nie będzie przyznawana częściowa emerytura rolnicza. Natomiast częściowe emerytury rolnicze przyznane przed dniem 1 października 2017 r. zostaną z urzędu zamienione - od tej daty - na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym.

(…) rolnicy, którzy do dnia 31 grudnia 2017 roku ukończą wiek 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni), będą posiadać co najmniej 30 letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz zaprzestaną prowadzenia działalności rolniczej, mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę rolniczą. Wniosek o wcześniejszą emeryturę rolniczą może być również złożony po tej dacie