Biuro Rachunkowe Żory

Świadczymy usługi księgowe, usługi kadrowo-płacowe oraz inne. By dowiedzieć się więcej sprawdź naszą ofertę lub zadzwoń i zapytaj co możemy dla Ciebie zrobić!

Bezpieczeństwo i zaufanie

Bezpieczeństwo i zaufanie

Biuro rachunkowe z Żor zaprasza do współpracy! Oferujemy szeroki zakres usług oraz atrakcyjne ceny. Jesteśmy bezpiecznym i sprawdzonym partnerem.
Read More
Kompleksowe usługi rachunkowe

Kompleksowe usługi rachunkowe

Świadczymy usługi z zakresu: prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych, kadry i płace, deklaracje VAT, ZUS i wiele więcej. Sprawdź ofertę!
Read More
Umów się na spotkanie!

Umów się na spotkanie!

Umów się telefonicznie na spotkanie w wybranym przez Ciebie terminie. Tel: 504 067 791
Read More
Odwiedź nasze biuro!

Odwiedź nasze biuro!

Ul. Żeromskiego 5 44-240 Żory Godziny otwarcia: Pn. - Pt. 8:00-16:00 Sob. 9:00-13:00
Read More

Duże firmy w jednym urzędzie skarbowym

Największe firmy zostały z początkiem lipca br. objęte zindywidualizowaną obsługą w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w ramach przygotowań do utworzenia Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów. Pilotaż potrwa do końca 2017 r.

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy to jeden z 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych zajmujących się największymi podmiotami gospodarczymi. Ministerstwo Finansów poinformowało, że około 200 firm rozliczających się w tym urzędzie skarbowym – które w 2014 r. i 2015 r. osiągnęły przychód z CIT powyżej 400 mln zł – zostało objętych pilotażowym projektem zakładającym obsługę zindywidualizowaną ze względu na rodzaj i charakter prowadzonej przez nie działalności. Celem tego przedsięwzięcia jest przygotowanie do utworzenia Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów. Będzie to wyodrębniona jednostka budżetowa podległa Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Ma ona zapewnić jednolitą i kompleksową obsługę kluczowych firm z całego kraju. Każda z nich będzie obsługiwana przez przypisanego jej urzędnika, znającego nie tylko prawo podatkowe, ale także orientującego się w trendach na rynku i specyfice konkretnej gałęzi gospodarki. Dzięki temu firma uzyska pełne wsparcie w wypełnianiu obowiązków podatkowych.

Organizacja Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów ma opierać się na Zespołach Branżowych, w skład których wejdą specjaliści ze znajomością podatków, rachunkowości oraz danej branży. Zadaniem tych zespołów będzie zbieranie i rozwijanie wiedzy o stosowaniu przepisów prawa podatkowego oraz funkcjonowaniu podmiotów o kluczowym znaczeniu dla krajowej gospodarki. Mają one również zapewnić kompleksową obsługę w zakresie wszystkich podatków i procedur podatkowych (czynności sprawdzających, kontroli, postępowania podatkowego). Ministerstwo Finansów zapowiedziało ponadto utworzenie dla kluczowych podmiotów Katalogu Usług Dodatkowych.

Świadczenie 500+ dla faktycznie uprawnionych

Zmiany w programie „Rodzina500+” mają za zadanie uszczelnić program i zagwarantować pobór świadczenia przez osoby uprawnione. Osoba deklarująca samotne wychowywanie dziecka nie otrzyma świadczenia wychowawczego, jeżeli nie zostały ustalone alimenty na rzecz dziecka od drugiego rodzica, chyba że z przyczyn obiektywnych (np. gdy drugi z rodziców nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany) jest to niemożliwe. Takie zmiany zakłada przyjęta przez Sejm na posiedzeniu w dniach 5 i 7 lipca br. ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Ponadto w sytuacji gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, świadczenie wychowawcze każdemu z rodziców będzie wypłacane w wysokości połowy kwoty przysługującej za dany miesiąc.

Podstawowe zasady programu (nieopodatkowanie świadczenia i kryterium dochodowe) pozostają bez zmian.

Mandat będzie można zapłacić kartą

Sejm na posiedzeniu w dniach 5 i 7 lipca 2017 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Nowelizacja przewiduje, że grzywnę nałożoną w drodze mandatu karnego będzie można uiścić także w formie bezgotówkowej, przy użyciu karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego. Funkcjonariusze posiadający urządzenie do autoryzacji rozliczeń będą mieli obowiązek poinformować o takiej możliwości osoby ukarane mandatami.

Status osoby samotnie wychowującej dziecko może przysługiwać obojgu rozwiedzionym rodzicom

Ustawodawca, nowelizując ustawę o PIT od 1 stycznia 2011 r. uchylił definicję pojęcia „osoby samotnie wychowującej dzieci”. Z kolei nadając nowe brzmienie art. 6 ust. 4 updof określającemu kryteria uznania za „osobę samotnie wychowującą dzieci” zrezygnował z wcześniejszego zapisu (zawartego w uchylonym art. 6 ust. 5 updof), że za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się „jednego z rodziców.” Tym samym należy przyjąć, że zamierzony zabieg ustawodawcy doprowadził do takiego stanu prawnego, w którym status osoby „samotnie wychowującej dzieci” od 1 stycznia 2011 r. może mieć każde z rodziców spełniających pozostałe kryteria określone w art. 6 ust. 4 updof. Tak wynika z wyroku NSA z 5 kwietnia 2017 r., sygn. akt II FSK 573/15.

 

Zmiany w ewidencji VAT

W natłoku zmian w systemie podatkowym, z jakimi mieliśmy do czynienia w mijającym roku, wielu księgowych przegapiło chyba najistotniejszą dla ich codziennej pracy zmianę w przepisach.

Otóż od 1 stycznia 2017 r. zacznie obowiązywać zupełnie nowe brzmienie art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Zmiana została wprowadzona „przy okazji” nowelizacji Ordynacji podatkowej. Przepis ten reguluje obowiązki ewidencyjne dla potrzeb sporządzania deklaracji podatkowych i – tu novum – informacji podsumowujących. Chodzi tu o tzw. rejestr główny, sumujący i segregujący wszystkie dane z szczegółowych rejestrów (np. z kasy fiskalnej), które następnie są treścią deklaracji podatkowej.

Pamiętaj, że nowe brzmienie tej regulacji całkowicie zmienia treść oraz sposób prowadzenia rejestru głównego. Od początku 2017 roku w rejestrze tym należy, bowiem ujawniać wszystkie poszczególne transakcje – czyli wszystkie dane na temat każdej sprzedaży i zakupu, łącznie z danymi wszystkich kontrahentów. W konsekwencji może się okazać, że fiskus będzie wymagał, aby każda pozycja z faktury była ujęta w ewidencji głównej w odrębnej pozycji. Wymóg ten jest o tyle niezrozumiały, że wszystkie te dane zostały przecież już raz ujęte w dokumentach źródłowych które podatnik ma obowiązek przechowywać oraz w pomniejszych szczegółowych rejestrach. Tym samym są dokumenty te i rejestry są dla fiskusa dostępne i może je kontrolować.

Resort finansów tłumaczy zmiany koniecznością dopasowania przepisów vatowskich do regulacji wprowadzających Jednolity Plik Kontrolny. Jedno jest pewne – od 1 stycznia 2017 r. księgowi otrzymają w „prezencie” dodatkowe i nikomu nie potrzebne obowiązki ewidencyjne. Pojawia się w końcu pytanie o to, czy podatnicy są w stanie prowadzić ewidencję według nowych przepisów od początku nowego roku. Jej brak w tym kształcie może skutkować popełnieniem wykroczenia lub nawet przestępstwa karnego skarbowego. A te jak wiadomo są srogo karane.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 53 § 21 pkt 3 Kodeksu karnego skarbowego, ewidencje są uznawane za księgi. Z kolei zgodnie z art. 61 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, kto nierzetelnie prowadzi księgę – podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych (czyli w 2017 roku do 6.399.360 zł). Jakby tego było mało – zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, kto podając nieprawdę lub zatajając prawdę w deklaracji naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do blisko 20 milionów złotych, karze pozbawienia wolności albo obu tym karom łącznie.

Nie jest to jedyna zmiana regulująca zasady prowadzenia ewidencji VAT. Do ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzono również przepis zgodnie, z którym począwszy od 1 stycznia 2018 r. rejestr będzie musiał być prowadzony w formie elektronicznej przy użyciu programu komputerowego. Zmiana ta z pewnością zaskoczy tych podatników, którzy spodziewali się uniknięcia obowiązku przekazywania organom podatkowym danych w formie plików JPK, ze względu na prowadzenie ewidencji papierowej.

 

Ewidencja VAT do końca 2016 roku

Ewidencja VAT od 2017 roku

Kwoty określone w art. 90 ustawy o VAT
(tj. kwoty podatku naliczonego podlegające i nie podlegające odliczeniu).
Dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej.
Dane potrzebne do określenia przedmiotu oraz podstawy opodatkowania. Dane potrzebne do określenia przedmiotu oraz podstawy opodatkowania.
Wysokość podatku należnego. Wysokości kwoty podatku należnego oraz korekt podatku należnego.
Kwota podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego. Kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego oraz korekt podatku naliczonego.
Kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu. Kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu.
Inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 130d, art. 134 oraz art. 138 – dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowe. Inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji – w tym numer za pomocą, którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

 

Podstawa prawna:

Art. 109 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.).