Planowane zmiany w pdof ważne dla nieprowadzących działalności

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o pdof, pdop oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym, oprócz zmian istotnych dla przedsiębiorców, przewiduje modyfikację wielu przepisów ważnych dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym… projekt ten wprowadza limit roczny przychodów uzyskiwanych z tzw. prywatnego najmu w wysokości 100.000 zł, który będzie warunkował możliwość stosowania do nich opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego w wysokości 8,5%. Ma to na celu spowodowanie ograniczenia stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktują jako dodatkowe źródło dochodów. Limit ten dotyczyć będzie łącznie małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa. To rozwiązanie miałoby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z projektem rozszerzony zostanie również katalog zwolnień przedmiotowych w pdof. Dodane zostaną do niego dwa nowe zwolnienia. Pierwsze będzie  obejmowało świadczenia uzyskane z tytułu uczestnictwa w szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Przepis ten miałby zastosowanie do świadczeń uzyskanych z tego tytułu od dnia 1 stycznia 2017 r. Drugie zwolnienie przedmiotowe dotyczyć będzie umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego. Zostaną nim objęte umorzone należności dotyczące: zaległej opłaty z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego, zaległej opłaty za dostawy do lokalu mieszkalnego energii, gazu, wody oraz za odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego, odsetek od tych należności oraz nieuregulowanych kosztów ich dochodzenia i egzekucji, w tym zasądzonych prawomocnym tytułem wykonawczym wraz z kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego. Beneficjentami tego zwolnienia będą osoby (podatnicy) wynajmujące mieszkania komunalne i socjalne.

W projekcie znalazło się również wyłączenie ze źródła kapitały pieniężne przychodów uzyskiwanych w ramach programów motywacyjnych z realizacji pochodnych instrumentów finansowych lub praw wynikających z papierów. Po nowelizacji będą one zaliczane do przychodów ze stosunku pracy lub z działalności prowadzonej osobiście – w ten sposób zamiast 19% podatkiem dochodowym zostaną one opodatkowane według skali podatkowej.

Projekt przewiduje znaczną liberalizację przepisów dotyczących tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Rozszerzeniu ulegnie krąg osób, które będą mogły odliczyć wydatki na utrzymanie psa asystującego na wszystkie osoby niepełnosprawne korzystające z tego typu pomocy. Zwiększony zostanie również zakres stosowania odliczenia w ramach tej ulgi wydatków związanych z przewozami samochodem osobowym. Zlikwidowane zostanie ograniczenie wykorzystywania go wyłącznie do przejazdów na zabiegi rehabilitacyjne oraz rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do tego odliczenia na wszystkie osoby niepełnosprawne bez względu na posiadaną grupę inwalidzką. Z uzasadnienia do projektu wynika, że zmiana ta ma przyczynić się do ułatwienia codziennego życia osób niepełnosprawnych, gdyż oprócz zabiegów rehabilitacyjnych osoby te wykorzystują samochód na przejazdy do lekarza, pracy czy na zakupy. Ponadto zwiększy się limit dochodów osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika z 9.120 zł do 10.080 zł. Do dochodów osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika nie będą wliczane alimenty. Proponuje się, aby przedstawione zmiany w zakresie ulgi rehabilitacyjnej miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r.

Comments are closed.