Podzielona płatność podatku VAT od 1 lipca 2018 r.

Od 1 lipca 2018 r. na mocy dodanych do ustawy o VAT przepisów art. 108a-108d, wprowadzone zostanie zupełnie nowe rozwiązanie pozwalające na skuteczną ściągalność podatku VAT – tzw. mechanizm podzielonej płatności (split payment).

W art. 108a ust. 1 wskazano generalną zasadę, zgodnie z którą podatnicy, którzy otrzymają fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury będą mogli zastosować mechanizm podzielonej płatności. Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:

1) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury dokonywana będzie na rachunek VAT, natomiast

2) zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury dokonywana będzie na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo będzie rozliczana w inny sposób.

Mechanizm podzielonej płatności będzie dobrowolny i znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników. Zatem nie będzie dotyczył transakcji zakupu towarów czy usług od podmiotów niebędących podatnikami VAT.

Inicjatywę w zakresie stosowania mechanizmu split payment będzie miał zawsze podatnik będący nabywcą towaru (usług)

Comments are closed.