Skutki błędu dla nabywcy

Skutki błędu dla nabywcy

Jak już wcześniej wspomniano, odpowiedzialnym za wystawienie faktury jest sprzedawca. To na nim ciąży obowiązek uwzględnienia na fakturze wymaganych przepisami danych, w tym m.in. właściwej stawki podatku. Nabywca nie jest natomiast obowiązany do weryfikacji stawki podatku VAT na otrzymanych fakturach. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości może jednak zwrócić się do wystawcy z prośbą o sprawdzenie jej poprawności.

Należy wskazać, że w przypadku zaistnienia drobnych błędów, nabywca faktury ma możliwość ich poprawienia. W myśl art. 106k ustawy o VAT, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą albo z oznaczeniem towaru lub usługi, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Dokumentem tym nie można jednak skorygować pomyłek w pozycjach faktury określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy o VAT, w tym m.in. stawki podatku. Oznacza to, że jeżeli nabywca zauważy błąd w stawce VAT, to powinien zwrócić się do wystawcy faktury o jego skorygowanie.

Trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Mianowicie prawo do odliczenia VAT zasadniczo przysługuje podatnikowi w sytuacji, gdy nabywa on towary lub usługi związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT. W art. 88 ustawy o VAT ustawodawca określił przypadki, kiedy pomimo spełnienia tego warunku odliczenie VAT podatnikowi nie przysługuje. W ust. 3a tego przepisu wskazano, że faktury nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego m.in. w sytuacji, gdy wystawca opodatkował dostawę co do zasady zwolnioną z VAT lub niepodlegającą opodatkowaniu. Żaden z pozostałych przepisów ww. artykułu nie wymienia przypadku otrzymania faktury z zawyżoną stawką podatku VAT jako pozbawiającego podatnika prawa do odliczenia wynikającego z niej podatku naliczonego.

Tak więc podatnik, który otrzymał fakturę zawierającą błędną (zawyżoną) stawkę VAT, nie traci prawa do odliczenia podatku naliczonego w kwocie wykazanej na fakturze, pod warunkiem, że zakup związany był z działalnością opodatkowaną.

Comments are closed.