Skutki błędu w stawce VAT u sprzedawcy

Skutki błędu w stawce VAT u sprzedawcy

Zastosowanie błędnej stawki przez sprzedawcę towarów lub usług wywołuje określone skutki w VAT. Zależą one od tego czy doszło do zawyżenia, czy też do zaniżenia stawki VAT.

W przypadku zawyżenia stawki VAT sprzedawca jest zobowiązany do uiszczenia podatku w wyższej wysokości, niż to wynika z obowiązujących przepisów. Przesądza o tym art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. Przepis ten stanowi, że w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty (przykład 1).

W praktyce zdarzają się także sytuacje odwrotne. Mianowicie na fakturze może zostać podana zaniżona stawka VAT. W konsekwencji wykrycia tej nieprawidłowości podatnik zobowiązany jest do poprawienia zaistniałego błędu poprzez wystawienie faktury korygującej oraz skorygowania deklaracji VAT. W wyniku takiej korekty powstaje zaległość podatkowa i odsetki za zwłokę.

Zdarzają się sytuacje gdy do sprzedaży objętej zwolnieniem z VAT podatnik zastosuje 0% stawkę VAT. Tego rodzaju błąd nie powoduje żadnych skutków finansowych dla wystawcy faktury w podatku należnym, bowiem przy tego rodzaju sprzedaży VAT należny nie występuje. Błąd ten wywołuje jednak skutki po stronie podatku naliczonego u sprzedawcy. Sprzedaż zwolniona z VAT nie uprawnia bowiem podatnika do odliczenia podatku naliczonego związanego z tą sprzedażą. W takim przypadku podatnik musi skorygować deklaracje VAT za okres, w którym błędnie fakturował swoje transakcje. W deklaracjach tych nie powinien być bowiem wykazany podatek naliczony do odliczenia.

Comments are closed.