Sprawozdania finansowe za 2017 r. przekazuje się do urzędu skarbowego nadal w formie papierowej

Jak już wielokrotnie informowaliśmy (m.in. w opracowaniu pt. „Zmiany w zakresie składania sprawozdań finansowych za 2017 r.”, opublikowanym w Biuletynie Informacyjnym nr 11 z 10 kwietnia br.), nasze Wydawnictwo zwróciło się do Ministerstwa Finansów z pytaniem, czy sprawozdania finansowe za 2017 r., w świetle nowelizacji art. 27 ust. 2 ustawy o PDOP, obowiązującej od 1 stycznia 2018 r., należy przekazać do urzędu skarbowego w formie papierowej czy elektronicznej.

W dniu 9 maja 2018 r. MF udzieliło następujących wyjaśnień:

„W myśl obowiązującego od 1.01.2018 r. nowego brzmienia art. 27 ust. 2 ustawy CIT, „podatnicy, a także spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.”

Stosownie do postanowień art. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175), przepisy ustawy o CIT (oraz ustawy o PIT), w brzmieniu nadanym tą ustawą, stosuje się (co do zasady) do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r. Ta zasada ogólna określająca początek obowiązywania nowych regulacji dotyczy w szczególności art. 27 ust. 2 ustawy o CIT.

Ust. 2 art. 4 ww. ustawy nowelizującej, zgodnie z którym „Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2018 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2017 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym…”.

Wynikający z nowego brzmienia omawianego przepisu obowiązek przekazywania sprawozdań finansowych (oraz sprawozdań z badania) za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie dotyczy sprawozdań finansowych składanych od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r. za lata obrotowe kończące się przed 1 stycznia 2018 r. Do składania tych sprawozdań mają bowiem zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Ponadto, zgodnie z przytoczonym art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej, przepisy dotychczasowe znajdą zastosowanie również do przekazywania sprawozdań dotyczących roku podatkowego zakończonego już po 1 stycznia 2018 r., jeżeli rozpoczął się on przed tą datą (czyli jeszcze w 2017 r. lub 2016 r.).

Obowiązek wynikający z art. 27 ust. 2 w nowym brzmieniu (od 1 stycznia 2018 r.) znajdzie zatem wyłącznie zastosowanie do „niestandardowego” roku podatkowego rozpoczętego po dniu 31 grudnia 2017 r., a zakończonego przed wejściem w życie regulacji art. 27 ust. 2 ustawy o CIT, wynikającej z ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. pod poz. 398). Ta ostatnia ustawa przewiduje, iż – od dnia 1 października 2018 r. – sprawozdania finansowe (w tym skonsolidowane) wszystkich jednostek prowadzących księgi rachunkowe będą sporządzane w postaci elektronicznej oraz opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości – przyp. red.). Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS sporządzać będą sprawozdania finansowe (w tym skonsolidowane) w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych

Comments are closed.