Szykują się zmiany w podatku dochodowym ważne dla przedsiębiorców

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy nowelizującej wszystkie trzy ustawy o podatku dochodowym tj. ustawy o pdof, o pdop oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym… Przewiduje on zmiany w obowiązujących przepisach na wielu płaszczyznach. Te istotne dla przedsiębiorców miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Projekt przewiduje wprowadzenie nowego podatku zarówno dla podatników pdop jak i pdof. Będzie to podatek od przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terenie RP, którego wartość początkowa przekracza 10.000.000 zł. Tą daniną wynoszącą 0,0042% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc, nazwaną minimalnym podatkiem dochodowym od nieruchomości komercyjnych mają być objęte: centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki oraz pozostałe budynki handlowo-usługowe, a także budynki biurowe. Z opodatkowania tym podatkiem wyłączone zostały budynki urzędów pocztowych, miejskich, gminnych, samorządowych, ministerstw, sądów i parlamentów. Podatek ten miałby podlegać odliczeniu od obliczanego na zasadach ogólnych PIT lub odpowiednio CIT.

Wprowadzone mają również zostać przepisy limitujące u podatników pdop wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (umowy licencyjne, usługi doradcze, księgowe, badania rynku, usług prawnych itp.) oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych. Limit ten ma wynosić 5% kwoty stanowiącej sumę dochodu uwzględnionego w podstawie opodatkowania, amortyzacji zaliczonej w danym roku do kosztów podatkowych oraz różnicy między przychodami i kosztami finansowania zewnętrznego. Ma on mieć zastosowanie do nadwyżki wartości wydatków przekraczających łącznie w roku podatkowym kwotę 1.200.000 zł. Nie będzie miał jednak zastosowania do należności i opłat zaliczanych bezpośrednio do kosztów wytworzenia towaru lub usługi.

W pdof ograniczona zostanie możliwość zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych. Z kolei u podatników pdop nieodpłatne przekazanie rzeczy (praw) będzie powodowało powstanie przychodu podatkowego. Ponadto podatnicy pdop nie będą mieli prawa obciążać kosztów uzyskania przychodów m.in. nagrodami i premiami z zysku netto wypłacanymi pracownikom i członkom zarządu. Obecnie kwestia ta nie jest ustawowo uregulowana – możliwość ta wynika z orzecznictwa sądów administracyjnych.

Przedmiotowy projekt zakłada zmianę przepisów umożliwiających zaliczenie do kosztów podatkowych strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności uprzednio zaliczonej do przychodów należnych. Po nowelizacji za koszt podatkowy takie straty uznawane będą jedynie w kwocie netto, tj. bez podatku od towarów i usług.

Od przyszłego roku ma obowiązywać również  podwyższony w stosunku do obecnego limit wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, umożliwiający zaliczenie wydatku na ich nabycie bezpośrednio do kosztów podatkowych. Będzie on wynosił już nie 3.500 zł ale 5.000 zł. Ma to stanowić formę zachęty dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw do zwiększania wydatków inwestycyjnych.

Zostaną również zmienione przepisy dotyczące momentu rozliczania kosztów pośrednich. Z projektu wynika, że nastąpi jednoznaczne powiązanie momentu obciążenia kosztu podatkowego wydatkiem zaliczanym do tej kategorii z momentem, w którym jest on przez podmiot gospodarczy rachunkowo uwzględniany dla potrzeb ustalenia jego wyniku finansowego (rachunkowego). Obecnie wobec braku takiego zapisu kwestia ta jest odmiennie interpretowana przez organy podatkowe oraz orzecznictwo sądowe

Comments are closed.