Szykują się zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym

Resorty Rozwoju i Finansów zmiany dotyczące ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym zawarły w projektach dwóch nowelizacji.

Pierwszy z nich (druk sejmowy nr 1878) przewiduje stosowanie począwszy od 1 stycznia 2018 r. do przychodów z tzw. prywatnego najmu dwóch stawek ryczałtu. Jeżeli przychody danej osoby, która zdecydowała się przychody z najmu prywatnego opodatkowywać w tej formie, nie przekroczą kwoty 100.000 zł, to miałaby ona opłacać ryczałt z tego tytułu według dotychczasowej, 8,5% stawki. Od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt byłby opłacany według nowej, 12,5% stawki podatku. Limit warunkujący możliwość stosowania 8,5% stawki podatku miałby dotyczyć łącznie obojga małżonków.

Ten sam projekt przewiduje, że oświadczenie o wyborze ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, najmu oraz ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, podatnicy będą mogli złożyć z wykorzystaniem ministerialnie określonego wzoru. Jak wynika z uzasadnienia projektu, opracowanie takiego urzędowego wzoru przez właściwego ministra umożliwi podatnikom składanie oświadczenia drogą elektroniczną. Utrzymana ma być jednocześnie możliwość składania go w formie pisemnej, bez stosowania wzoru ministerialnego. Wskazane sposoby zawiadamiania urzędu skarbowego przewidziane zostały również dla małżonków uzyskujących przychody z najmu prywatnego w odniesieniu do składanych przez nich oświadczeń o opodatkowaniu całości przychodów przez jednego z nich oraz zawiadomień o rezygnacji z tego sposobu rozliczania.

Drugi ze wskazanych projektów (UD 278) w odniesieniu do ryczałtu przede wszystkim przewiduje wydłużenie terminu na dokonanie jego wyboru jako formy opodatkowania. Dotychczas termin ten upływał 20 stycznia danego roku podatkowego. Według projektu miałby go od przyszłego roku wyznaczać 20. dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód – i to zarówno w odniesieniu do przedsiębiorców, jak i uzyskujących przychody z najmu prywatnego. W ten sam sposób określony został termin na złożenie przez małżonków uzyskujących przychody z prywatnego najmu oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodów przez jednego z nich.

Zmienią się również terminy zawiadamiania przez podatników opłacających ryczałt ewidencjonowany urzędu skarbowego o pewnych innych kwestiach. O wyborze kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu ewidencjonowanego, okresie zawieszenia działalności gospodarczej oraz ustalaniu przychodu z wpłat zaliczek ewidencjonowanych na kasie rejestrującej ryczałtowcy będą zawiadamiali urząd skarbowy w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym odpowiednio stosowali ten sposób opłacania ryczałtu, w którym działalność była zawieszona oraz w którym ustalali moment powstania przychodu w ten sposób.

Projekt zakłada także zwolnienie ryczałtowców z szeregu obowiązków. Dotyczyć to ma obowiązku: prowadzenia ewidencji wyposażenia, imiennych kart przychodów pracowników oraz zawiadamiania urzędu skarbowego o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym na prowadzenie ewidencji przychodów, a także sporządzania spisów z natury. Ryczałtowcom pozostanie natomiast obowiązek sporządzenia wykazu składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności pozostałych na dzień jej likwidacji bądź na dzień zmiany wspólnika.

Comments are closed.