Termin składania informacji o ewidencji VAT w postaci JPK

Sposób przesyłania JPK_VAT określony został w art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, muszą – bez wezwania organu podatkowego – przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w formie elektronicznej (w postaci JPK), informację o prowadzonej dla celów VAT ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Z kolei termin, od kiedy podatnicy muszą comiesięcznie przekazywać JPK w zakresie ewidencji VAT uzależniony jest od statusu przedsiębiorcy. Duzi przedsiębiorcy składają informacje za miesiące przypadające od 1 lipca 2016 r., mali i średni przedsiębiorcy – za miesiące przypadające od 1 stycznia 2017 r., a mikroprzedsiębiorcy – będą składać takie informacje za miesiące przypadające od 1 stycznia 2018 r.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2018 r. podatnicy posiadający status mikroprzedsiębiorcy obowiązani będą do składania informacji o ewidencji VAT w postaci JPK. Data złożenia sprawozdania za styczeń będzie przypadała 26 lutego 2018 r.

Comments are closed.