Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 2018 roku

Wraz z minimalnym wynagrodzeniem wzrasta najniższa podstawa wymiaru zasiłku dla pracowników

Podstawę wymiaru należnego pracownikowi zasiłku chorobowego (odpowiednio wynagrodzenia chorobowego, zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego) z założenia ustala się w oparciu o wypłacone mu wynagrodzenie za okres 12 lub – przy krótszym okresie zatrudnienia – pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (prawo do świadczenia). Z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy podstawa ta (wraz ze składnikami, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku) nie może być jednak niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, ta gwarantowana kwota jest odpowiednio niższa, proporcjonalna do wymiaru czasu pracy.

Podwyższanie podstawy wymiaru zasiłku do gwarantowanej kwoty nie dotyczy jednak ubezpieczonych będących pracownikami, do których wynagrodzenia nie mają zastosowania przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a więc m.in. pracowników młodocianych.

Ponieważ minimalne wynagrodzenie za pracę zmienia się co roku z dniem 1 stycznia, z tym samym dniem co roku następuje również wzrost najniższej podstawy wymiaru zasiłków należnych pracownikom.

W 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze wynosi 2.000 zł. W efekcie podstawa wymiaru zasiłku dla pełnoetatowca nie może być niższa od kwoty 1.725,80 zł (tj. 2.000 zł – 2.000 zł × 13,71%).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. (Dz. U. poz. 1747) w 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę  wynosić będzie  2.100 zł. Ten 5% wzrost najniższej płacy przełoży się odpowiednio na podwyżkę gwarantowanej wysokości podstawy wymiaru zasiłku, która w 2018 r. dla pracownika zatrudnionego na pełny etat wynosić będzie 1.812,09 zł (tj. 2.100 zł – 2.100 zł × 13,71%). Dla pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy wartości te będą odpowiednio niższe (patrz tabela).

Przykładowy wzrost gwarantowanych kwot wynagrodzenia za pracę oraz podstawy wymiaru zasiłku w zależności od wymiaru czasu pracy

Wymiar czasu pracy

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Minimalna podstawa wymiaru zasiłku*

w 2017 r.

w 2018 r.

w 2017 r.

w 2018 r.

cały etat

2.000,00 zł

2.100,00 zł

1.725,80 zł

1.812,09 zł

7/8 etatu

1.750,00 zł

1.837,50 zł

1.510,07 zł

1.585,58 zł

3/4 etatu

1.500,00 zł

1.575,00 zł

1.294,35 zł

1.359,07 zł

1/2 etatu

1.000,00 zł

1.050,00 zł

862,90 zł

906,04 zł

1/4 etatu

500,00 zł

525,00 zł

431,45 zł

453,02 zł

1/8 etatu

250,00 zł

262,50 zł

215,72 zł

226,51 zł

* po pomniejszeniu o wartość odpowiadającą 13,71%

Comments are closed.