Zawiadomienie o prowadzeniu podatkowej księgi

Zawiadomienie o prowadzeniu podatkowej księgi jest skuteczne mimo naruszenia terminu jego złożenia

Naruszenie określonego w art. 24a ust. 3a updof terminu do zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zaprowadzeniu na rok podatkowy podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie jest zagrożone sankcją w postaci utraty prawa do prowadzenia tej księgi. Tak wynika z wyroku WSA w Szczecinie z 22 czerwca 2017 r., sygn. akt I SA/Sz 424/17

Comments are closed.